Skupiny, víry a organizace

ASTRUM ARGENTEUM – „stříbrná hvězda“; magický řád obestřený tajemstvím, mýty a legendami; založen roku 1900 v Mexiku Aleisterem Crowleym jako pokračování Hermetického řádu Zlatého úsvitu, jehož byl zasvěcencem; někdy označován jako S.S (Silver Star); svůj řád označil jako „Vnitřní řád Nového eónu, z něhož vzejde zákon Thelemy“; má 11 stupňů a 2 mezistupně; základ učení má v kabalistickém stromě života – při působení v řádu se člen (neofyt) vydává z prvního stupně (sefir malchuth) po poslední stupeň (sefir kether); vstoupit do něj mohou muži i ženy; nejsou žádné školící lóže; člen má učitele, který je nad ním a nikoho jiného nezná – jakmile dosáhne vyššího poznání, stává se učitelem dalšího; každý tedy zná jen 2 další – svého učitele a svého žáka; učí různým technikám meditace, jóga, filosofie rozličných světových náboženství, rituální magii;

ALBIGENŠTÍ – kataři; tajná asketická sekta; velmi rozšířena ve 12 století v jižní Francii kolem města Albi – odtud název; ve 13 století byli kataři z Pays d´Oc – jak se nazývali, vyhlazeni církví; v letech 1209 – 1229 došlo ke křížovým výpravám, které albigenští zcela rozprášily; sami se považovali za pravé křesťany; zavrhovali křesťanské svátosti a učení o svaté trojici; byli poslední sektou, jež veřejně propagovala princip klasického dualismu; jejich učení mělo mnoho společného s manichejci; věřili v reinkarnaci, rovnost dobra a zla a v to, že stvořitelem světa je ďábel, jehož ztotožňovali s Jehovou; jejich kněží byli asketičtí, vegetariáni a hlásali nenásilí; byli toho názoru, že ukřižování lze vnímat pouze jako fiktivní a ježíš, jako člověk nikdy nežil; díky pravidlu cestovat vždy ve dvou stejného pohlaví, čelili nařčení, že jsou homosexuálové – k tomu i přispívalo jejich odmítání sňatků; odkaz katarů vidíme v zachování spirituální cesty k poznání, jíž církev na několik staletí zcela rozdrtila

AMORC - zkratka "Antiquus mysticus ordo rosae Cross" (Starý mystický řád růžového kříže); během 1 svět. války jej založil v USA Spencer Lewis; myst. řád údajně staroegyptského původu; učení vychází ale z teozofie a obdobných mag. řádů - př. Ordo templi orientis, kterým byl před založením Amorc členem

ANIMISMUS - anima lat. duše; náboženství většinou u přírodních národů; animisté věří, že nejen všichni tvorové, ale i všechny předměty mají duši

ANTROPOSOFIE -  z řečtiny "anthropos" (člověk) a "sophia" (moudrost) - lidská moudrost; poprvé byl termín užit počátkem 18 století v knize "Anthroposophia Thaumaturgia" (Zázračná Antropozofie); v současné době se termín většinou užívá s učením Rudolfa Steinera; vznikla roku 1913, kdy se oddělila od teozofie; Rudolf Steiner byl původně německým generálním tajemníkem teozofické společnosti, ale nesouhlasil, jakým směrem se společnost vyvíjela; společně s většinou německých členů se od ní oddělil a založil si vlastní; k základním pramenům antr. patří víra v reinkarnaci, v existenci duchovního světa, odkud přichází lidské "já", které se v našem materiálním světě vtělí; antropozofové argumentují zkušenostmi lidí, kteří přežili klinickou smrt; v zážitcích se vyskytují shodné fenomény (cesta světelným tunelem, prožití celého života ve velkém zrychlení, radost, shlížení na tělo shůry) - tuto pouť během klinické smrti připodobňuje Steiner ke spánku, kde se od fyzického a éterického těla, odděluje tělo astrální; tělo éterické, které je chápáno jako určitý druh energie, se pak od fyzického odděluje až v okamžiku biologické smrti jedince; znovuzrozením v další inkarnaci člověk získává možnost vyššího duchovního vývoje; dle antropozofů je člověk trojjedinou bytostí - fyz., duch. a duševní; naše smysly dovedou obsáhnout jen tělo fyz.; éterické tělo je přístupno duchovním smyslům senzibilů - tuto životadárnou část sdílí člověk společně s rostlinami a živočichy; astrální tělo je nositelem a pocitů, je to vědomí bez sebe sama a člověk je sdílí pouze se zvířaty; cílem antrp. je vést lidstvo za pomoci meditace, četby duch. literatury a studia snů k vyššímu poznání světa i sebe sama; základ. jejího učení o stvoření světa je podnět daný Jež. Kris., který předst. střed duch. dění; zabývá se mechanismy, které jdou za hranice mystiky, z nichž vychází; v něm. herdecke existuje dokonce antr. nemocnice; známé jsou i stejné školky i školy; v ČR známé jako "waldorfské" - Praha, Brno, Příbram, Semily

ARITMOSOFIE - či hermetická matematika; nauka o ezot. významu čísel; má blízko k pythagoreismu a kabale, z níž vychází

ASSASÍNI - též i jako Hašašíni; šiítská izmaelská sekta; Šíité byli svými semitskými sousedy dlouho utlačováni, což bylo důvodem vzniku vražedných komend; zabíjeli své nepřátele, později bojovali proti křižáckým vojskům; za pomocí drog se verbovali noví členové, zejména hašiše, aby okusili ráj, který je po smrti čeká - od toho Hašašíni; dle jiné teorie jméno znamená nadávku "žrouti hašiše"; údajně udržovali kontakt s templáři, které zasvěcovali do tajných nauk Orientu - díky tomu mnoho mystických spolků pokládá Assasíny za své předchůdce

B

BOGOMILOVÉ - též i jako bogumilové; gnostická sekta vzniklá kolem 10 stol. n.l. na Balkáně; vyznávali nábož. dualismus; jejich učení bylo podobné učení albigenským

BUDDHISMUS - nábož. filoz. směr; zakladatelem je Buddha; usiluje o vymanění z koloběhu zrození (sansára) a dosáhnutí konečného vysvobození (nirvána); existenci bohů nepopírá, ale pokládá je za smrtelné a nevědomé bytosti, lišícími se od lidí pouze schopnostmi, vzhledem a dlouhověkostí; tvrdí, že pro dosažení nirvány není zapotřebí víry v Boha; Bůh není v buddh. nějak definován; nehlásá ani existenci duše - žádné já-duše není; cesta k vysvobození je pravé pochopení, pravé myšlení, pravá řeč, pravé jednání, pravý život, pravé úsilí, pravá bdělost, pravé soustředění; souhrnným vyjádřením kánonu buddh. je sbírka "Típitaka" (sans. Trípitaka, 3 koše), obsahující Buddhova poučení řazená ve sútrách; pro žáky ustanovil 5 základních zásad každého buddhisty - nezabíjet, nekrást, zdržet se hříchů v sex. oblasti, nelhat, nezneužívat omamné látky

D

DROIT HUMAIN - zkrácený název zednářského řádu, založeného roku 1893 ve Francii; řád se lišil i tím, že mezi sebe bral i ženy

DRÚZOVÉ - označení pro příslušníky islámské sekty, působící v oblasti Libanonu a Sýrie; jejich učení, kromě Islámu vychází i z prvků křesť. a novoplatonismu; očekávají příchod Mesiáše v den Posledního soudu; učení je tajné a přístupné pouze nejvyšším zasvěceným, naz. "ukkal"

DUGPOVÉ - členy tibets. "školy červených kapucí"; buddh. škola v níž se dochovalo velmi mnoho pozůstatků po šamans.náb. Bön, které bylo na území Tibetu před buddhismem; buddhisté považovali dugpy za nemorální a pomýlené; jejich jméno se stalo téměř synonymem pro provozovatele černé magie

DŽINISMUS - ind. nábož.; vznikl ve stejném histor. období jako buddh.; zakladatel Mahávíra zemřel jako 72 - hý následek dobrovolné hladovky; 1 ze zásad je neubližovat jakémukoliv živému tvoru; džinist. mniši nosí před ústy a nosem roušku, aby nevdechli neúmyslně nějaký hmyz; důležitou roli tu hraje askeze a půsty; chodí buď nazí (oděni vzduchem - digambarové) či oděni bíle (tambarové); vyznává jej 2,7 milionu Indů - 0,7 procent; blízký k hind.; důležitým cílem je dosažení stavu mókša - vysvobození ze zákonitostí karmy

E

ESEJCI - též jako esénští; žid. fundam. sekta z předkřesť. dob; její učení vykazuje s křesť. značnou podobnost

F

FINDHORN -  název ezot. společenství sídlícího ve Skotsku; založen r. 1962 manželi Caddyovými; několik desítek lidí se tu na dosti neúrodné půdě zabývá pěstováním zeleniny a rolnictvím; jejich cílem je založení "nové zahrady Eden"; v tom jim mají vydatně pomáhat přír. duchové, elementálové; 1 z jejich filosofie je, že člověk by měl žít tak, aby co nejméně zasahoval do přírody

FRATERNITAS SATURNI -  v překladu z latiny Saturnovo Bratrstvo; založené roku 1926; zakladatelé byli členové Pansofické lóže; učení je směsí gnosticismu, sex. magie,  nauky A. crowleyho a systémů někt. zednář. řádů; považují se za magickou tajnou společnost; zasvěcení má 33 stupňů - nejznámější je 18-té Magus Pentalpha (Mág pěti alfa); učí se v něm i jistému druhu tantrické sex. magie; iniciační rituály spojené s tímto st. zasvěcení bratrstvu přineslo nařčení ze satanismu; v 70 letech se od nich odštěpilo Ordo Saturni (Saturnův řád)

FRATERNITY OF INNER LIGHT -  v překladu bratrstvo vnitřního světla; založený Fortune Dion roku 1922; mnoho společného s Hermetickým řádem

G

GNOSTICKÉ SEKTY - víra či méně nábož. hnutí vycházející z gnóze, zejména z myšlenky dualismu dobra a zla; jedni z nejznámějších byli Manichejští (Manichejci) a Albigenští (Kataři); dle křesťanství považovány za kacířské a byli tvrdě pronásledováni

GOLD-UND ROSENKREUTZER - pod tímto názvem se skrývala tajná společnost v průběhu 18. století, která měla za cíl znovu oživit alchymii a její praxi

GOLDEN DAWN - angl. název pro Hermetický řád Zlatého Úsvitu

GYMNOSOFISTÉ - 1 z nejstarších a zároveň nejzáhadnějších okultních sekt; jádrem učení byl ezoterní bráhmanismus; žili v přísné askezi; znali mnohá tajemství přírody a provozovali magii

H

HARÉ KRIŠNA - hind. sekta; uctívání krišny jako nejvyššího boha (Hare či Harih znamená v sáns. "pán"); život členů je zaměřen výhradně na lásku ke Krišnovi; vyholené hlavy, oranžová roucha a neustálé prozpěvování chvalozpěvu na Krišnu - tzv. máhámantry:

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré

Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré

Ráma je 1 z označení Krišny a znamená "nejvyšší věčná radost"; mantra většinou bývá doprovázena hrou na hudební orientální nástroje; oddaní Krišny musí respektovat 4 základní pravidla:

 1. nesmí hrát hazardní hry
 2. neužívat omamné látky
 3. nejíst maso
 4. nemít nedovolený pohlavní styk - tj. mimo manželství a nesloužící k početí dítěte

věří se na reinkarnaci; filoz. čerpá z klasických hind. knih Bhagavadgíty, Upanišad a Purán; v USA hnutí rozšířil v cca 60 letech A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda (?) roku 1966, založil v New Yorku mezinárodní společnost pro uvědomování Kršny (International Society for Krishna Consciousness - zkr. ISKCON)

HERMETIC ORDER OF GOLDEN DOWN - Hermetický řád Zlatého Úsvitu

HERMETICKÉ BRATRSTVO LUXORU -  ezot. řád; založen v pol. 40-tých let 19. stol. v USA; strukturou i obsahem se velmi podobá svob. zednářům a rosenkruciánům; 1 z členů byl zakladatelem O.T.O.

HERMETICKÉ SPOLEČNOSTI (ŘÁDY) - hermetické společnosti; veřejné i tajné; v dějinách odedávna; motivy vzniku jsou většinou studium, sdělování poznatků, udržování tradic; tajné společenství mají především uchovat vědění - přístupné jen zasvěcencům; veřejné mají rozšířit lidské poznání, otevřít možnost přístupu k informacím širší veřejnosti a zájemcům pomoci rozšířit své vlastní poznání a postoupit na duchovní cestě; mají různé zasvěcovací stupně, dle nichž se rozlišuje, jak kdo postoupil na cestě k poznání; hermetické učení je striktně apolitické; cíle jsou zaměřeny na osobní vývoj jednotlivce; nejznámější A.A, O.T.O, AMORC, Martinisté, ORA, Herm. řád Zlatého Úsvitu, Fraternitas Saturni, Fratres Lucis - S.E.S...

HERMETICKÝ ŘÁD ZLATÉHO ÚSVITU - Golden down; založen v Londýně roku 1888 dr. Williamem Wynnem Westcottem a Samuelem Liddlem McGregorem Mathersem; při jeho vytváření vycházeli z rukopisu, který Westcott získal roku 1870, a který obsahoval zlomky rituálů fiktivního "Zlatého Úsvitu"; byla to směska zednářství, alchymie, astrologie, kabaly a dalších nauk; Mathersovi se podařilo získat dalšího člena, jenž byl čelním představitelem rosenkruciánské společnosti a na základě Westcottova požadavku vypracoval rituál organizace; stupně, které byly v řádu udělovány, byly podobné rosenkruciánským a zednářským; v jeho učení byl největší důraz kladen na studium kabaly a magie; hlavní hodností byl "neofyt" (nultý stupeň), "zelator" (první stupeň), "teoricus" (druhý  stupeň); uvnitř řádu existoval ještě jeden stupeň, nazývaný "Ordo rosae, rubae et aureae crusis" (Řád růžového, rubínového a zlatého kříže), založený na symbolice rosenkruciánů a byl určen jen pro úzký okruh zasvěcenců a členové vnějšího řádu o něm nevěděli; jeho členové se také na rozdíl od ostatních zabývali i rituální magií; ve 2.pol. 90-tých let 19. stol. začalo uvnitř řádu docházet k rozkolům, které vyvrcholily ve chvíli, kdy Mathers vysvětil v paříž. chrámu Isis-Urania Aleistera Crowleyho, již tehdy proslulého svými skandály, především sex. charakteru na první stupeň řádu Ordo rosae, rubae et aureae crusis; ostatní členové odmítli přístup Crowleymu k tajným dokumentům a on se jich tedy zmocnil násilím; Mathers a Crowley byli vyloučeni, ale prestiž řádu notně utrpěla a všechny snahy o znovuobnovení řádu v jeho dřívější podobě vyšly naprázdno; Crowleyho pověst ho nenávratně poškodila; dodnes ale existují skupiny, které se k jeho učení hlásí a pokládají se za nástupce; největší vliv měl i na Západní magii; nejznámějšími členy byl A. Crowley či irský básník William Butter Yeats

HINDUISMUS -  1 z nejznámějších nábož., pocházející z Indie; třetí nejrozšířenější svět. nábož.; častěji a správněji je však chápán jako souhrn blízkých a navzájem se prolínajících nábož., relativně samostatných, které mají společný ústřední cíl věroučného snažení i systém božstev, přičemž různá z nich kladou do popředí různé bohy; filoz. hind. vychází v véd; považován za nejstarší nábož. filozofii praktikovanou dodnes; hind. náb. je polyteistické, přičemž mnoho bohů jsou jen různými převtěleními jednoho boha; spojující prvek mnoha složitých věroučných a myšlenkových systémů je úsilí o dosažení "dharmy", tj. vnitřní harmonie; konečným cílem je dosažení "mókši" - tj. ukončení koloběhu reinkarnací, vysvobození z karmy a samsáry; svaté knihy jsou 4 - "Rgvéda", kt. je nejdůležitější, "Sámavéda", "Jodžurvéda" a "Atharvéda"; k nim se pojí Upanišady a další texty, brahmany a áranjaky; jednotl. směry mají ještě další texty - př. purány, sbírky tanter sútry a védanty; většinou jsou uváděny směry "Šivaismus", "Šaktismus", "Višnuismus", jejichž společným východiskem je védské nábož.; i na Západě

HYLOZOISMUS -  z řec. slov "hyle" (hmota) a "zoe" (život); starořecké filozofické učení, dle něhož je podstatou světa živá pralátka; nejznámější Paracelsus, Giordano Bruno, Denis Diderot...

CH

CHALDEJCI - označení národa obývající oblast Středomoří; pocházejí nejspíše z Přední Asie; v pozdních dobách se tímto názvem mínili téměř výhradně Babyloňané a to zejména tamní astrologové, neboť Babylon byl v tomto oboru vedoucí mocností

CHASIDISMUS - z hebrejštiny "zbožní"; hnutí za náboženskou obnovu judaismu, vzniklé v 18. století v Polsku, Rumunsku a Rusku; učí radosti všech bytostí a věcí, neboť v nich přebývá Bůh; to je hlavní rozdíl mezi nimi a Talmudisty; vycházejí z učení kabalisty Izáka L.; pro chasidismus je příznačná věroučná zákonitost a důslednost, důraz na prostou víru a mravnost spojenou se zrušením rozdílů mezi rabíny a věřícími; oficiální judaismus je chápán jako odpadlická sekta

I

ILUMINATED ORDER OF THANATEROS -  zkratka IOT; "Osvícený řád Tanateros"; thanateros vzniklo spojením 2 slov - jmen řeckých bohů Thanata (smrt) a Erote (láska); 1 z nejnovějších magických řádů; vznikl v 80-tých letech minulého století v Anglii; zakladatel Peter Caroll; o sobě IOT tvrdí, že členům zprostředkovává magické poznatky minulosti (tantra, šamanismus) ale i vědecké poznatky z humanistických věd či kvantové fyziky; pěstuje i speciální druh magie - magii chaosu; 3 základními knihami pro orientaci v učení IOT jsou Liber Null, Psychonaut a Liber Chaos

ILUMINÁTI - lat. osvícení; řád založen roku 1776 Adamem Weishauptem, profesorem práv na univerzitě v Ingolstadtu; zpočátku se jednalo o filozofický debatní kroužek podporující cíle osvícenství; později Weishaupt spolu s baronem Kniggem zavedli do řádu zednářské prvky; členem řádu byl i slavný J.W.Goethe; roku 1784 byl pro údajné protistátní postoje zakázán; o obnovu se pokoušel Leopold Engel a Teodor Reuss

ISLÁM - v překladu "podřízení se Bohu; nemladší monoteistické náboženství světového charakteru; založil jej v 7 století prorok Muhammad (i jako Mohamed, Muhamed) 570 - 632; muslimové proroka Muhammada nechápou jako tvůrce Islámu, ale jako posledního z proroků, zjevujících Islám; předchůdci byli starozákonní proroci - Abraham, Mojžíš, i Ježíš, který je tu respektován jako Bohem zvlášť vyvolený, ale ne jako Boží syn; Islám neuznává trojici, v níž vidí narušení monoteismu; svatou knihou je Korán - veršovaný sbírka božích sdělení věřícím, kterou dle muslimů Muhammad prostřednictvím archanděla Gabriela nadiktoval sám Bůh; známe 5 základů víry:

 • šáháda - víru v jediného Boha Alláha
 • salát - vykonávání modlitby
 • saum - dodržování půstu
 • zakát - dávání almužny
 • adži – vykonání pouti do Mekky

Muslimové se modlí 5x denně:

 • 1. modl. za úsvitu - salát al-fadžr
 • 2. modl. v poledne - salát az-zuhr
 • 3. modl. odpoledne mezi polednem a západem slunce - salát al-asr
 • 4. modl. při západu slunce - salát al-maghrib
 • 5. modl. v noci po vyhasnutí posledních červánků - salát al-išá

zvláštní význam má pro muslimy páteční polední modlitba (salát al-džum´a) - věřící se modlí společně, účast je povinná pro všechny zdravé dospělé muže; modlitba je platná pouze tehdy, jsou.li splněny stanovené podmínky a to: čistota těla, čistota místa a šatu, náležité odění, zaujetí správného modlitebního směru a znalost modlitebních časů a zbožné předsevzetí; k věroučným povinnostem patří i džihád - úsilí o šíření islámu a jsou známy 2 formy:

 • džihád perem – mírový
 • džihád mečem - ozbrojený

Povinností je i dodržování Ramadánu (půst) a desatera:

 1. Sloužit jedinému Bohu a neuznávat božstva jiná
 2. Nakládat dobře se svými rodiči v jejich stáří
 3. Poskytovat příbuzným, pocestným a chudým či nemocným, co jim náleží
 4. Nezabíjet děti ve strachu, že způsobí chudobu
 5. Nesesmilnit
 6. Nezabíjet, nanejvýš podle práva, a jestliže je zabití neúmyslné, poskytovat výkupné
 7. Nezmocňovat se majetku sirotků
 8. Dodržovat vždy správné míry a váhy při obchodování i jinak
 9. Nebýt vůči chudým bezdůvodně podezíravý
 10. Nebýt domýšlivý ve svém chování a jednání

modlitebna muslimů se jmenuje mešita a často se u ní nachází medrasa (náboženská škola); existuje řada islámských univerzit; vedle Koránu jsou důležité četné sbírky "hadíthů" (výroky Muhammada a jeho blízkých), dále obsáhlá literatura tafsíru (výklad věrouky); existují 2 velké skupiny Muslimů - větší část tvoří sunnité, menší část Šíité (cca 15%); zvláštní skupinou jsou ezot. založení Súfisté; menší spolky jsou př. Nizárovci, Drúzové, Jezídové, Ismáilovci, Zajdité; věrouka je spojena s právním systémem "šaría"

J

JEZÍDOVÉ -  i jako Jecidiové; islámská "sekta"; většinou nařčováni za uctívače ďábla; dle jejich učení je Satan andělem, jenž byl odsouzen za lásku a který je vládcem tohoto světa; posvátné písmo je Korán a Bible; některé hermetické a ezoterické směry mají za to, že právě oni zasvětili do satanismu templáře (pozn. mají i další texty a knihy, ale mezi nimi se traduje tradice, že se jejich učení nesmí rozšiřovat mimo jejich řady;)

JÓGA - termín ze sánskrtu; označuje soubor indických nauk o metodách ovládání tělesných a duševních funkcí člověka; obsahuje tělesné cvičení, koncentrace, meditace, askeze; v překladu znamená jóga slovo "spojení" či také "jho", které spojuje člověka s bohy;

 • hathajóga - fyzické cvičení
 • bhaktijóga - jóga lásky a odevzdanosti Bohu
 • karmajóga - jóga nesobeckosti
 • rádžajóga - královská jóga
 • džňánajóga - jóga moudrosti

JUDAISMUS - kult. a náb. žid. národa; židé nepovažují Judaismus za náboženství, ale za kulturu s vlastní historií, jazykem, zemí předků, filozofií, liturgií, souborem etických zásad a náboženských praktik; principy judaismu jsou vyjádřeny ve Starém Zákoně, hlavně v Tóře, 5 knihách Mojžíšových a v Talmudu; v současné době je rozdělen na ortodoxní, progresivní, rekonstruktivní a konzervativní; k nejdůležitějším zásadám patří:

 1. Bůh je jen jeden.
 2. Bůh je vševědoucí a všemohoucí.
 3. Modlitbu lze směřovat pouze k Bohu.
 4. Tóra je nejdůležitějším textem judaismu.
 5. Slova proroků jsou pravdivá.
 6. Mojžíš byl hlavním mezi proroky.
 7. Bůh odměňuje ty, kteří dbají jeho přikázání, a trestá ty, kteří je porušují.
 8. Člověk může odčinit své hříchy.

K

KABALA - též kabbalah; židovské tajné učení, jehož základem je ezot. judaismus, druh židovské ortodoxní mystiky, vnášející nárok na porozumění božské přirozenosti; základy kabaly se datuje cca do 5 století n.l. (neokultisty) a odvozují ji od gnoze, což je sporné; mnohdy se vymyká pokusům ji nějak popsat či vědecky klasifikovat; kabala nechce být naučena, spíše musí být prožita (intenzivní vztah mezi žákem a učitelem platí za zásadní - žák musí tradici prožít, a pozná tak zásadní aspekty vztahu mezi světem, člověkem, bohem a vlastní duší); první nositelé učení pocházejí z rabínské žid. tradice, zejména z okruhu rabína Jochanana ben Zakai a Akiba ben Josefa, kt. v 1. stol. n.l. spekulovali o bibl. leg. stvoření světa a o vizích proroka Ezechiela o božském válečném voze (odtud "Merkabská mystika", dle hebr. "merkaba" což znamená vůz); původ kabaly lze odvodit i od Mojžíše, neboť na 1 místě v mišně (soubor hebr. právních ustanovení, 180 n.l. rabín Juda) se praví: "Mojžíš dostal (kibbel) na Sinaji Thoru (zákon) a předal ji (messara) Jozuovi"; někteří kabalisté odvozují kabalu od Abraháma, jiní dokonce od Adama; 1 z teorií data je vznik kabaly do doby odchodu židů z Egypta - Mojžíš měl být knězem Osiridova kultu a vynikajícím mágem, který byl zasvěcen do tajných učení - vynesení zlata z Egypta by tedy mohlo znamenat, vynesení tajných učení

KABIROVÉ - starověká božstva, nejspíše fénického původu; uctívaná hlavně námořníky k jejich ochraně

KAHUNA - ezot. učení pocházející z Havajských ostrovů; jakási forma přírodního léčitelství, přičemž se pracuje s nadsmyslovými silami; kněžím se říká huna; kořeny v tradičních polyn. nábož.

KARPOKRATIKOVÉ - gnostická sekta; založena ve 2 století n.l.; zaožený Karpokretem; dle učení této sekty člověka z pozemského života vykupovalo páchání hříchů

KATAŘI - viz Albigenští

KELTOVÉ - označují se tak příslušníci velké skupiny indoevropských kmenů, žijících ve starověku na území západní, střední a částečně i jižní a východní Evropy včetně území Čech; během cca 500 let osídlili území, sahající od Irska na západě až po Turecko na východě; jejich říše byla zničena Germány a Římany; keltská společnost se rozdělovala do 3 skupin - krále, válečníky a chovatele dobytka; nejznámější od nich jsou asi druidové - kněží, kteří si ústně předávali literaturu a poezii; jejich nábož. bylo poměrně komplikované, neboť většina bohů a bohyň měla pouze lokální význam; nejznámější keltští bohové jsou bůh nebes Tanaros, bůh války Esus, bůh světla Belenos a bůh magie Lug; z keltské mytologie pochází i postavy víl, elfů, skřítků a trpaslíků; po Keltech nám zůstalo velké množství svátků, které křesťanství proměnilo ku svému prospěchu; kromě oslav slunovratu a rovnodennosti měli 4 významné svátky; jejich rok začínal Samhainem a slavil se v průběhu noci mezi 31.10 na 1.11 - pro křesťany Dušičky; dochovala se po nich i tradice zapalování ohňů na hrobech, neboť oheň měl zabraňovat zlým mocnostem, aby vstoupily na tento svět; dalším keltským svátkem byl Imbolc, slavený 1.2 -ekvivalent našich Hromnic; dalším svátkem je Beltaine, slavený v noci z 30.4 na 1.5 a kterému říkáme čarodějnice (čarodky); jediným svátkem, který se u nás neujal byl Lugnasad, slavený 1.8; na našem území se dochovalo i pár kulturních památek, nejznámější jsou hradiště (oppidum) na Závisti u Zbraslavi, ve Strakonicích u Berouna a na Starém Hradisku; od Keltů pochází i řada místních jmen a i název naší země v latině Bohemia (od Boiohaemum), která byla nazvána dle keltského kmene Bójů; od Keltů jsou také názvy Vltavy, Labe, Říp atd...

KONFUCIANISMUS - učení čínského filozofa a státníka Konfucia; jako první vyslovil i dnes aktuální myšlenku, že základem státu a společnosti je rodina; od roku 206 př. Kr. do 1912 byl Konfucianismus dokonce státní doktrínou; ovlivňuje morálku asijské společnosti dodnes; Konfucius rozeznával 5 ctností - mravnost, moudrost, vzájemná láska, spravedlnost, uctivost; kladl důraz na uchování starých tradic a udržení 3 nezměnitelných vztahů - podřízenosti lidu státu, syna otci a ženy muži

KOPTOVÉ - od cca 16 století takto nazýváni egyptští křesťané; vlastní jazyk i kultura; díky koptským překladům je známo mnoho dnešních informací o staroegyptské kultuře, alchymii..

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ - církev antropozofické společnosti založená ve 20 letech minulého století ve Švýcarsku; kladla si za cíl překonat rozštěpení křesťanů na protestanty a katolíky; nejdůležitější obřad bylo zasvěcení, které bylo chápáno jako analogie Poslední večeře Páně

 

L

LÁMAISMUS -  náboženství zejména v Tibetu; směs buddhismu a původního tibetského šamanismu; důležitou součástí je víra v démony, mystická cvičení a magické prvky při uctívání jednotlivých božstev; od konce 19. století studijní materiál pro celou řadu teozofů a mystiků

LECTORIUM ROSICRUCIANUM - lat. "rosenkruciánské přednášky"; organizaci založil Holanďan Jan van Rijkenborgh (vl. jm. H.Heene) začátkem 50-tých let; její učení pochází výhradně od něj; členové organizace se musí dle přísných stanov podřídit přísné kázni; zakázán je alkohol, káva, čaj, nesmí se kouřit a ani sledovat TV; jediná četba, kterou mohou číst, jsou Rijkenborghovy spisy; připomíná fundam. sektu; obsah učení je směsí teozofie, osobité interpretace křesťanství a názory připisované rosenkruciánům, které však vznikly vesměs v 19 století; organizace je aktivní zejména v Německu

M

MACUMBA - čarod. kult rozšířený hlavně v Brazílii; někdy i jako Candomblé; původně pochází údajně z Afriky a do Brazílie byl dovezen především černošskými otroky; rituály se skládají především ze zpěvu a tance, sloužících k navození extáze; kněží konají krvavé zvířecí oběti a provozují praktickou magii

MANICHEJCI - též Manichejští; párská sekta; vznik cca v 3 stol.n.l.; zakladatel párský kněz Mání (217 - 277) po němž mají jméno; vychází ze zoroastr.; řazena mezi gnostické sekty; dle jejího učení není Ahura Mazda jediným stvořitelem, ale svět povstal z věčného sporu mezi ním a zlým duchem Ahrimanem; patří mezi představitele náb. dualismu a jejich učení svým způsobem předchází moderní ezot. představy, které jsou tomuto chápání blízké

MARTINISMUS, MARTINISTÉ - martinismus je učením ezot. řádu L´Ordre Martiniste (Martinistický řád); dnes patří k nejrozšířenějším; učení je syntézou křesťanství a hermetismu; bylo ovlivněno především mystikou Jacoba Böhma; Martinisté se nazývají dle zakladatele řádu Louise C. de Saint-Martina (1743 - 1803); Saint Martin je mj. pokládán za autora slavného hesla "Liberté, egalité, fraternité" (Volnost, rovnost, bratrství) ústředního hesla francouzské revoluce; ve svých filozofických spisech položil základ martinistického učení

MATERIALISMUS - filoz. učení, které popírá existenci jakéhokoliv boha; svět dle nich vznikl přirozeným působením sil, které můžeme popsat a analyzovat; neexistuje nic kromě hmotného světa a přirozených přírodních zákonů; material. teorií vzniku života na Zemi je př. teorie ruského vědce Oparina, který tvrdí, že živé organismy vznikly metamorfózou neživých; první živé organismy byly dle této teorie jakési shluky bílkovin nacházejících se v oceánech, kt. nazývá koacerváty(?); nejznámější mater. filozofií dneška je zřejmě marxismus, který vychází z hist. a dialekt. mater.; hnutí vzešlá z tohoto učení jsou známa svým důsledným a často i násilným potíráním víry (př. Moaisté při masakrech v Tibetu)

MORMONI - náboženská organizace; též jako Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů; založena roku 1830 v USA Josephem Smithem; vžilo se označení Mormoni, které samotní chápou jako hanlivé, sami sebe označují také jako "Svatí"; k jejich vzniku mělo údajně pomoci návštěva anděla jménem Moroni, u Josepha Smithe v noci na 21.9.1823, který mu zjevil tajemství existence knihy v podobě zlatých desek, zakopaných na tajném místě a která má obsahovat celou historii starověkých obyvatel Severní Ameriky; když se Joseph se svým zážitkem svěřil otci, ten mu přikázal anděla poslechnout a kopat; Joseph skutečně našel zlaté desky v kamenné tumbě, ale nemohl s nima hnout; teprve po 4 letech mu anděl dovolil přeložit "reformované egypts. hieroglyfy"(?) k čemuž Joseph použil speciální brýle, přesněji řečeno kameny - tyto kameny se rovněž nacházely v tumbě; překlad knihy byl dokončen roku 1830; kniha nazvaná "Kniha Mormonů " (The Book of Mormons) se s Biblí stala základním pilířem učení; 1 ze základních přikázání církve, jenž roku 1833 obdržel Smith je tzv. "Slovo moudrosti" - dle něj není Svatým dovoleno pít alkohol, kávu, černý a zelený čaj, kouřit a užívat drogy - přikázání ale nebrání účastnit se společnosti, ve kterém se takovéto nápoje podávají; nejvíce prosluli díky polygamii, kterou vyhlásil Joseph smith roku 1843 a sám měl několik desítek manželek; Polygamie byla a je v USA samozřejmě trestná a tak se často Mormoni dostávali do konfliktů; sama církev se pokládá za jedinou oprávněnou Ježíšem Kristem, která dodržuje jeho učení - ostatní církve tuto výlučnost neuznávají a většina z nich se navíc staví odmítavě v tom, považovat je za křesťany; jejich ústředí je v Utahu

N

NEOPLATONISMUS - filozofické učení, které má blízko k hermetismu; hlavní ideou je emanace; z božské jednoty emanoval nejprve duchovní svět, z něj posléze svět duševní a nakonec hmotný; strukturou jsoucna tak tvoří triáda - duch-duše-hmota; základním prostředkem pro poznání boha je extáze; myšlenky neoplatonismu vycházejí z Platonovy filozofie - tu obnovil a rozvinul Plotinus, žák Ammonia Sakka, který je považován za skutečného otce Neoplatonismu; nejvíce byl rozšířen v 3 stol.n.l.; vznikl jako pokus o usmíření filozofie s křesťanstvím; roku 529 císař Justinián neoplatonickou školu zakázal; myšlenky neoplatonismu byly znovu objeveny během renesance

NEW AGE - Nový věk; tímto termínem se označuje celá řada organizací a myšlenkových proudů; má vlastní filozofii a náb. interpretaci, dovolávajících se mnoha vědeckých názor; nemá vůdce ani zakladatele; dle některých vzniklo pro potřebu reflektovat postmodernistické zklamání nad pokrokem a vědou; počátky jsou spojovány s vydáním knihy "Kristův návrat" teozofky Alice Ann Bailegové(?); za ideologa hnutí i americký fyzik rakouského původu Fritjof Capra; veřejně známým hnutím se stalo v 60 letech díky hippies; termín New Age poprvé použil americká rocková formace The Velvet Underground v názvu své skladby z roku 1969; hnutí je založeno na 4 základních pilířích - vědeckém podkladu, náboženských naukách Orientu, novém pojetí psychologie (většinou se odvolává na Junga) a ezoterice a tajných naukách (šamanismus, astrologie, traspersonální psychologie...)

NGAGSPA - označení tibetské sekty praktikující černou magii; v překladu "muži tajných slov"; magie pochází z tradice tibetského šamanismu; její praktiky jsou velmi nebezpečné, někdy dokonce až děsivé; sekta má vlastní střediska a chrámy; nejznámější chrám je v Lhabrangru

O

ORDO TEMPLI ORIENTALIS - někdy i jako Ordo templi orientis; zkratka O.T.O; v překladu "Řád orientálního chrámu"; založen na přelomu 19 a 20 století Karlem Kellnerem, Henrym Kleinem a Franzem Hartmannem; v době založení se řád považoval za jakousi zednářskou akademii; jejím cílem bylo vzájemně spojit učení několika zednářských systémů a Hermetického bratrstva Luxoru; mimo zednářské učení předával i své vlastní - určitý druh tantry, jíž se měl Kellner naučit od 2 bengálců z Lahúru; změnu do řádu přivedl Teodor Reuß, který se stal Kellnerovým zástupcem; pověřil A. Crowleyho, aby předepsal nové zasvěcovací rituály řádu; poté co Reuß roku 1922 ranila mrtvice, stanul Crowley v čele O.T.O. - pár členů změny neakceptovala, které on zavedl, a odešli; v čele stál až do své smrti roku 1947; členem byl i několik let Rudolf Steiner, který založil i německou sekci řádu; O.T.O. má v širším slova smyslu 3 stupně, ale každý z nich je rozdělen do řady podstupňů, takže se obvykle hovoří o 10 stupních (0-9), 10-tý stupeň je pro mistra; přísně vzato se ale sestává jen ze 3 stupňů (7-9); oficiální označení dalších stupňů zní "Nejvyšší mystické tajemství" (Mysteria mystica maxima)

P

POHAN, POHANSTVÍ - či též paganismus; z latinského "paganus" (venkovský); výraz nejčastěji byl užíván v křesťanství, kde se jím označovali příslušníci všech bývalých i stávajících polyteistických náboženství či přírodních kultů; pohan je tedy každý, kdo není křesťan; v počátcích křesťanství bylo pohanství a vše s ním spojené důsledně potíráno; církev ale chytře využila všech pohanských svátků, k nimž pouze zavedla novou interpretaci a nový název; ale i přes snahu církve se jí nepodařilo, u některých až dodnes, některé tradice, které dále přežili v pověrách, tradicích, legendách; vlivem upadajícího vlivu křesťanství na člověka se nyní rozmáhá "novopohanství"

Skupiny, víry a organizace

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek