Osobnosti

ABRAHAM Z WORMSU – legendární autor čarodějné knihy Abramelinova posvátná magie, která prý poprvé vyšla roku 1458

AGRIPPA Z NETTESHEIMU – 1486 – 1535; Heinrich Cornelius; jeden z nejvýznamnějších osobností ezoteriky a zřejmě nejznámější renesanční mág; v mladém věku se vydal v pověření císaře Maxmiliána do Paříže, kde s mladou šlechtou založil tajnou společnost, která chtěla reformovat svět dle mystických hledisek; společnost mohla být brána jako předobraz pozdějších zednářů, ale rozpadla se; roku 1509 přišel Agrippa do Dôle, kde se stal učitelem na tamní universitě; pro zájem v kabale byl podezříván z kacířství, a proto odešel do Ženevy, ale nepřátelské útoky na jeho osobu pokračovaly; vydal se do Anglie, ale nakonec se vrátil do Kolína nad Rýnem, kde přednášel; roku 1515 pasován na rytíře; stal se členem koncilu v Pise; přednášel v Pavii a Turíně o Hermovi Trismegistovi; roku 1518 se stal advokátem a řečníkem v Metách (?);  přednášel následující roky v Kolíně nad Rýnem, Ženevě a Freiburgu – to už působil i jako lékař; roku 1524 se stal dvorním lékařem vévodkyně Luisy Savojské, se kterou se dostal do sporu, neboť nechtěl působit i jako astrolog a o místo přišel; v následujících letech pracoval pro anglického krále Jindřicha VIII či pro Markétu Rakouskou, místodržitelku v Nizozemí, ta ho jmenovala historiografem; roku 1530 vyšlo latinsky jeho slavné dílo „De incertudine et vanitate scientierum“ (O nejistotě a lichosti věd), za níž si vysloužil obvinění, že pohrdá vědeckým poznáním a opět ztratil práci; 1 rok strávil bez prostředků, ve vězení v Bruselu; krátce nato vyšla jeho kniha „De Occulta Philosophia“ (O okultní filosofii); první svazek je věnován magii, třem světům, z nichž mágové čerpají své síly, vlastnostem živlů, duchu světa, analogiích, signaturách a další; druhý svazek pojednává o kabalistických základech magie a jejích astrologických souvztažnostech; třetí je věnován ceremoniální magii; Agrippa byl obviněn z kacířství, opustil Německo a roku 1535 zemřel v Grenoblu; byl prvním (možná) kdo systematicky studoval ezoterní nauky židů, řeků a římanů; souborné vydání spisů vyšlo roku 1855 v němčině

AHASVER -  též jako „věčný žid“; dle legendy měl Ahasver Ježíše Krista udeřit během výslechu u Kaifáše či dle jiných pramenů se mu měl během nesení kříže na Golgotu posmívat; za trest ho Bůh odsoudil k tomu, že až do Posledního soudu bude bloudit po zemi a nenajde ani smrt, ani vykoupení; někdy je za něj považován tajemný hrabě Saint – Germain

ALBERTUS MAGNUS – Albert Veliký; 1193 – 1280; narozen v Lauingemu ve šlechtické rodině; vystudoval na universitě v Padově přírodní vědy, medicínu a filosofii; učil v Kolíně nad Rýnem, Frankfurtu, Freiburgu, Hildesheimu, Regensburgu a Štrasburku; roku 1223 vstoupil do řádu dominikánů; pokračoval ve studiích teologie na universitě v Bologni; roku 1245 obhájil doktorát teologie v Paříži; v letech 1260 – 1262 zastával funkci biskupa v Regensburgu; vzdal se všech hodností a odebral se do kláštera v Kolíně nad Rýnem, kde až do své smrti se věnoval přírodovědnému bádání a literární činnosti; určitý čas byl jeho žákem i Tomáš Akvinský; roku 1931 svatořečen papežem Piem I a zařazen mezi církevní učitele; svátek má 24.11; studoval důkladně Aristotelovy spisy a k nim četl arabské, byzantské a židovské komentáře – v té době nezvyklé; studoval kabalu a ezoterické umění – astrologii a alchymii; dle legendy dokázal vyvolávat zemřelé; ve svém spisu „O alchymii“ tvrdí, že se mu podařilo vyrobit umělou cestou zlato; byl 1 z průkopníků magie drahých kamenů; některé knihy magie, které jsou mu připisovány, jsou ale pozdějšího data

ANDREAE, JOHANN VALENTIN - 1586 - 1654; luteránský teolog; autor děl "Pověst o bratrstvu" (Fama fraternitatis, 1614), "Vyznání bratrstva" (Confessio fraternitatis, 1615) a "Chymická svatba Christiana Rosenkreutze (Chymische hochzeit Christiani Rosenkreutz, 1616); knihy sice vyšly anonymně, ale má se za to, že autorem je on; popisuje život legendárního zakladatele rosenkruciánů, jejich bratrstvo; dodnes se těší zálibě

APOLLONIUS Z TYANY - řecký filozof; náboženský reformátor a mág; 1 stol. n.l.; Kappadonie; údajně napsal stovky spisů o magii, filosofii; o jeho existenci se vedou spory

ARBATEL DE MAGIA VETERUM - čarodějná kniha obsahující návody na zaříkání duchů a démonů; pochází údajně ze středověku; publikovaná ale až roku 1575 ve Švýcarsku

ARIGÓ, JOSÉ - vlastním jménem De Freitas; nevzdělaný Brazilec; původním povoláním horník; pozoruhodné výkony v oblasti psí chirurgie; v nesterilním prostředí provedl tisíce operací nůžkami či příborovým nožem; během stanovení diagnózy a následném léčení, byl v transu; za ilegální provozování praxe byl 2x souzen; po roce 1965 se již věnoval jen diagnostice nemocí; nebyl zaznamenán případ, kdy by jeho neortodoxní metoda někomu ublížila; zemřel při autonehodě roku 1971; dle svědků mluvil těsně před smrtí o tom, že ho již nikdy neuvidí; jeho schopnosti byly roku 1968 prověřovány týmem lékařů pod vedením NY neurologa Andrije Puharicha a ten neshledal jedinou chybu; operace byly zdokumentovány; nebyl prokázán podvod; Arigó si sám neuvědomoval, co v transu dělá; když mu byl jednou promítnut film, kde operuje, Arigó během promítání omdlel; věřil v Ježíše a věřil, že mu ve změněném stavu vědomí šeptá do ucha dr. Adolphus Fritz, něm. lékař, který zemřel roku 1918 v Estonsku - jeho existence se nepodařilo prokázat

ASHMOLE, ELIAS - angl.  rosenkrucián; astrolog; sběratel starožitností; 1617 - 1692; považován za jednoho z tvůrců zednářského rituálu; napsal mnoho knih o rosenkruciánech a svobodných zednářství; jeho obsáhlá knihovna, nazývané též jako "Šalamounův dům" je nyní součástí Ashmoleova muzea v Oxfordu; 1 ze zakladatelů tajné společnosti zabývající se magií, rosenkruciánstvím a mystikou

AUROBINDO, SRÍ - ind; 1872 - 1950; známý i pod jménem Aurobindo Ghose; aktivně se účastnil boje proti koloniální nadvládě Angličanů v Indii - za to byl několik let vězněn a po svém propuštění založil v indickém Pondicherry ašrám, z nějž se postupně stalo významné náboženské centrum; přívrženci jeho hnutí založili poblíž Pondicherry město s názvem Auroville, které se stalo centrem jeho hnutí; vytvořil specifický druh jógy, tzv. integrální jógu; dle něj je nejdůležitějším předpokladem k vykoupení člověka osvícení a evoluce; měl za to, že úkolem lidstva je vyvíjet se k vyššímu vědomí, resp. božství; cílem integrální jógy je umožnit, aby osvícení a evoluce vedly člověka k harmonickému vývoji

B

BACON, FRANCIS - anglický filozof, spisovatel; 1561 - 1626; dle některých teorií je původním autorem některých Shakesp. děl; údajně jeho román "Nová Atlantis" byla jediným předobrazem pozdějších zednářských hnutí

BACON, ROGER - anglický františkánský mnich, matematik, filozof, alchemista; zabýval se i astrologií; cca 1214 - 1294; přesná jeho data nejsou známa; je autorem výroku "Bez zkušeností člověk nemůže nic vědět s určitostí"; považován za zakladatele a předchůdce moderní přírodovědy a prvního teoretika experimentální vědy; první objevitel principu zvětšovacího skla; předpověděl vynález automobilu, letadla, praní lodě či ponorky; studoval klas. lit; obeznámen s naukami arabských učenců; roku 1247 se vzdal svého stolce na pařížs. univ. a nadále vyučoval v Oxfordu, kde se věnoval věd. exper.; ve své době si vysloužil přezdívku "Doctor Mirabilis" (Podivuhodný doktor); ve své době upadl do podezření z černé magie a odsouzen v rámci řádu k domácímu vězení

BACH, EDWARD - anglický lékař a fyzik; 1886 - 1936; tvůrce bachovy terapie esencemi; esence tvořil tak, že květy (užíval 38 druhů) ponořil na několik dní do vody a odcezenou vodu užíval jako lék na těl. i duš. choroby; při výběru se neřídil věd. bádáním ale svou intuicí

BAILEYOVÁ, ALICE ANN - angl. okultistka; autorka mnoha děl; 1880 - 1949;v knihách zastává teorii brzkého návratu Ježíše na zem; stejně jako Blavatská tvrdila, že je v kontaktu s duchovními mistry; byla členka tzv. Adyarovské větve teozofické společnosti a zakladatelkou arkánové školy, aby zde rozšířila získané vědomosti, které se pro mnoho lidí staly zdrojem hledání hloubky ezot. kosmologie

BAKEROVÁ - EDDYOVÁ, MARY -  amer. autorka a vizionářka; 1821 - 1910; tvrdila, že jako dítě byla obdařena mediálním nadáním a dokázala slyšet božské hlasy; založila sektu "Christian Science" (křesťanská věda), dle jehož učení lze recitováním určitých bibl. pasáží léčit veškeré nemoci; v poslední knize, jenž napsala, tvrdila, že půl roku po své smrti vstane z mrtvých; sekta je populární dodnes

BALDR - též i jako Baldur, Balder; germ. bůh slunce; laskavý bůh; oblíbený druhorozený syn Odina; jeho matka Frigg zavázala přísahou všechny věci na světě, že Baldrovi neublíží, ale zapomněla na jmelí či dle jiné verze jí připadalo malé a bezvýznamné; toho využil Loki, který Baldra neměl rád, dal jmelí do ruky slepému bohu Hödovi, aby jím baldra uhodil a ten zemřel; odebral se do podsvětí, odkud se již nikdy nevrátí; dle jiné verze, vládkyně podsvětí Hel přislíbila jeho propuštění při Ragnaröku

BARDON, FRANTIŠEK - český okultista; autor řady knih; 1909 - 1958; svými následovníky považován za svatého muže a 1 z mála zasvěcených; sám o sobě tvrdil, že již žil v mnoha inkarnacích - Hermes Trismegistos, Apollonius z Tyany, Christian Rosenkreutz, Nostradamus; jeho učení má své příznivce; mezi jeho nej díla patří "cesta ke skutečnému adeptovi", "praxe magické evokace", "klíč k opravdové kabale"

BASILIDES - gnostik; 2 stol. n.l.; napsal obsáhlý komentář k Novému zákonu - dnes se dochovalo jen několik pasáží; dle jedné z teorií je tvůrcem 1 z forem číselné magie; prý od něj může pocházet termín "abraxas"

BENNET, ALLAN - 1 z předních členů Hermetického řádu Zlatého Úsvitu; 1872 - 1923; přítel i učitel A. Crowleyho s nímž nějaký čas v Londýně bydlel; se silným astmatem se díky Crowleymu dostal na Cejlon, kde konvertoval k buddhismu a přijal jméno Ananda Metteya; po návratu do Londýna se stal 1 z iniciátorů buddh. hnutí v Anglii; mezi jeho nej spisy, které jsou dnes prakticky neznámé patří zejména "Cvičení ducha" zabývající se meditačním cvičením a "Poznámky ke knize Genesis"

BERNHARDT, OSKAR ERNST - též jako ABD-RU-ŠÍN

BESANTOVÁ, ANNIE - anglická představitelka teozofické společnosti; blízká spolupracovnice H.P.Blavatské; 1847 - 1933; činná i v politice; stala se členkou socia. internacionály a v Londýně se stýkala s Karlem Marxem; roku 1889 se stala členkou teozof. společ. a roku 1907 stanula v jejím čele; prohlášením, že hind. mladík Krišnamurti bude novým mesiášem způsobila 1 z velkých krizí společnosti

BLAKE, WILLIAM - angl. malíř, básník, vizionář; 1757 - 1827; umělecky vycházel ze svých vizí a vidění světa, jež mělo blízko ke kabale; silně ovlivněn švédským spisovatelem Emanuelem Swedenborgem; Blakeovo vidění světa a svérázná díla nebyla v jeho době pochopena; považován za podivína;

BLAVATSKÁ, HELENA PETROVNA - zakl. teozofické společnosti; spisovatelka; mystička; okultistka; 1831 - 1891; narozena v Jekatěrinoslavi na Ukrajině; parapsychologické schopnosti se u ní projevily už dětství a záhy začala studovat magickou literaturu a byla v kontaktu s místníma felčarama a čaroději; nadaná klavíristka, malířka a polyglotka; v 18-ti opustila svého o 22 let staršího manžela, carského radu, za kterého se neuváženě provdala a začala dobrodružně žít; procestovala prakticky celý svět a intenzivně se zajímala o  zvyky, náb. a mag. praktiky nejrůznějších kultur; nějaký čas byla i v Tibetu, kde poznala lamaistické a indické mystiky; roku 1874 se v New Yorku seznámila se spiritistou dr.H.S. Olcotem; zapojovala se do spir. seancí jako médium; tvrdila, že je v kontaktu s tajnými mistry, jímž říkala mahátmové (velké duše); tito mistři měli tvořit tajné bratrstvo, řídící osudy lidstva i světa; patřit mezi ně měl i ježíš Kristus, Buddha či Lao-c´; roku 1875 založila se svými příznivci n N.Y. teozofickou společnost, jenž má podporovat srovnávací studium filozofie, náboženství a dalších věd a probádat nevysv. přír. zákony a duch. síly člověka; sídlo teozofické společnosti bylo roku 1883 přestěhováno z N.Y. do indického města Adyaru; tvrdila, že jí velcí mistrové diktují její díla; v "tajném učení" (1888) se má pokoušet najít styčné body všech nábož., starov. učení a filozofií, aby dokázala, že mají všechny jedno universální jádro; během života byla několikrát nařčena z podvodů a falšování med. fenoménů

BO YIN RA - pseu. něm. spis. Josepha Antona Schneiderfrankena; 1876 - 1943; sám o sobě tvrdil, že je od dětství v kontaktu s členem tajného bratrstva; pod tímto jménem měl napsat až 40 knih, které však nejsou moc brány veřejností vážně

BÖHME, JAKOB -  něm. vizionář; 1575 - 1624; vyučený švec; v mládí měl několikrát mystické vize, díky nimž začal psát; jeho učení je jakousi syntézou mystiky a přír. filozofie; velkou důležitost v něm hrají i symboly; byl dualistou, dle něhož je spor mezi dobrem a zlem nezbytnou podmínkou bytí jako takového

BOULLAN, JOSEPH ANTOINE - franc. exkom. římskokat. kněz; 1824 - 1893; byl představitelem bizardní křesť. sekty známé jako karmelská církev, která zastávala názor, že prvotní hřích lze napravit jen pohlavním stykem s anděly

BUDDHA - v sansk. znam. "osvícení"; není to jméno ale přívlastek či titul; Gautama Buddha tedy znamená "Osvícený Gautama"; jmenoval se Siddhárta Gautama, narodil se v 6 stol.př.n.l.; vychováván jako šlechtic; získal výborné vzdělání; uvádí se, že měl 3 manželky, ale známy jsou jen 2 Gópa a Jašódhara, s níž měl syna Ráhulu; domov opustil v den svých 29 narozenin a vydal se hledat moudrost a poznání; byl žákem několika škol; několik let žil v askezi; po 6 letech dosáhl osvícení a stal se "učitelem bohů i lidí"; zemřel roku 486 př. kr.; zakladatel Buddhismu

BULWER-LYTTON, EDWARD - angl. spisov., rosenkrucián, svob. zednář;1803 - 1873; roku 1861 se stal předsedou rosenkruciánské společnosti v Anglii, která byla předchůdcem hermet. řádu zlatého úsvitu; vytvořil mýtus o Vrilu, jenž v posledních dobách ovlivnil nacistické ezoteriky, př. Rudolfa Hesse; Vril symbolizuje čistě tvořivou sílu, díky níž rostou rostliny; dle něj bude lidstvo v budoucnu sílu využívat pro sebe; udržoval styky s franc. mágem Eliphasem Lévim; spolu vyvolali ducha Appolonia Tyany;

C

CAGLIOSTRO, ALESSANDRO - též hrabě Cagliostro; vl. jm. Giuseppe; 1743 - 1795; syn sicilského rolníka; ve své době vynikal "génius podvodu"; připravoval bohaté a mocné o peníze; pronikl i na královské dvory Anglie, Francie, Belgie, Itálie, Ruska; vystupoval jako alchymista a tvrdil, že vlastní kámen mudrců a že klidně vyrobí králům tolik zlata, kolik si budou přát - za jistou sumu; jindy se vydával za velmistra egyptského řádu - svobodných zednářů, který měl údajně sám založit a z titulu své funkce velmi draho prodával šlechticům zasvěcení; proslavil se zejména "náhrdelníkovou aférou", která, po svém odhalení otřásla Francií; roku 1789 byl inkvizičním tribunálem odsouzen v Římě k trestu smrti, které později bylo změněno na doživotní vězení; egypt. zednářství jej přežilo a bylo převzato do tzv. ritu Memfis-Mizraim, což byl také zedn. řád stojící u zrodu Ordo templi orientis

CAMPANUS, CAMPANI GIOVANNI -  italský astrolog; 1233 - 1296; vytvořil dodnes používaný systém domů v astrologii

CAMPBELL, JOSEPH -významný amer. religionista; 1904 - 1987; jeho hlavním tématem byly mýty; autor několika knih;

CAPRA, FRITJOF - amer. fyzik rakouského původu; 1939 - 1975; vydal knihu "Tao fyziky", kde se vzájemně prolínají poznatky moderní vědy a starého mysticismu; 1 z mála, který se snaží odklonit světonázor překupený zracionalizovaným a odosobněným pohledem ke vcítění a spiritualitě

CASE, PAUL FOSTER - amer. mystik; 1884 - 1954; dle vlastních slov měl stát v čele amer. sekce Hermetického řádu Zlatého Úsvitu; proslavil se však jako autor knih o tarotu;

CASTANEDA, CARLOS - amer. antropolog a spisov.; 1925 - 1998; pocházel z Peru; znám jako autor kontroverzních knih o šamanismu u amer. domorodců; v knihách líčí své zážitky s indiánským šamanem Juanem Mat(u?)sem, jehož měl poznat roku 1960 a u nějž měl vstoupit do učení, díky kterému se z něho stal "brujo" (španěls. výraz pro čaroděje, kouzelníka); jeho knihy i popisují zkušenosti s psychotr. látkami; antropology jeho vyprávění považováno za smyšlené, protože dle nich si Cestaneda s profesorem na universitě všechno vymysleli, aby otestovali důvěřivost čtenářů - původně jeho práce vyšly jako vědecké práce;

CAYCE, EDGAR - amer. jasnovidec; "spící prorok"; 1877 - 1945; dokázal se dostat do změněného stavu vědomí, transu, v němž byl schopen diagnostikovat choroby, stanovovat postupy jejich léčení; dokázal i diagnostikovat na dálku - stačilo mu znát jméno a adresu; jelikož nebyl lékařem a jeho výsledky v tomto oboru byly tak ohromné, že mu byl universitou v Chicagu posmrtně udělen titul "doktor honoris causa"; v transu vyslovil i mnohá proroctví; hovořil o minulých životech, o vzniku vesmíru a života na Zemi; již za svého života měl spoustu stoupenců

COLLINS, MABEL - pseun. angl. spisov. Kenningdale Cookové; 1851 - 1927; nějaký čas byla členkou teozofické společ.; po sporu s H.P.Blavatskou společnost opustila; nejznámější román "Světlo na stezce" údajně napsala inspirací od jednoho z tajných mistrů; na rozdíl od Blavatské v tajných mistrech neviděla vyšší bytosti, ale pokládala je ze součást vlastní psychiky

COURT DE GÉBELIN, ANTOINE - franc. učenec; 1725 - 1784; proslavil se několikasvazkovým "Primitivní svět", které ale z dnešního hlediska neobsahuje žádné podložené či dokazatelné skutečnosti - zde i vyslovil názor, že je tarot z Egypta, kde do něj egypt. kněží ukryli své znalosti

CROISET, GERARD - holand. "psychotronický detektiv"; 1909 - 1980; tvrdilo se o něm, že za pomocí telepatie a psychometrie našel stovky pohřešovaných osob a vyřešil mnoho případů; vyšel ale důkaz, že s někt. případy bylo manipulováno

CROWLEY, ALEISTER -  vlastním jménem Edward Crowley; anglický okultista, mystik a spisovatel; 1875 - 1947; člen Hermetického řádu Zlatého Úsvitu (Ordo templi orientis) a zakladatel filoz. nábož. systému Thelema; psal knihy o magii, kabale, astrologii, tarotu, psychotr. látkách; autor obsáhlého deníku, mnoha ezot. pojednání, básní, románů a div. her; dnes je populární především jako představitel sexuální magie a jeho četné skandály spadaly většinou do této oblasti; narodil se do dobře situované, ale naprosto bigotní rodině; jeho otec byl pivovarníkem; oba rodiče byli členy fundament. křesť. sekty Plymouth Bretheren, kteří brali Bibli jako přímý boží projev, jenž je potřeba brát doslova; po dlouhá léta byla bible jedinou knihou, kterou měl crowley povoleno číst; už jako 4-letý uměl zpaměti biblické pasáže; ve 12-ti letech mu umřel otec a Aleister jako neduživé dítě byl poslán ke strýci do Skotska, aby vyzdravěl; roku 1895 dokončil v Londýně studium chemie a zapsal se na cambridgeskou Triniti College, kde studoval filozofii, ekonomii a klasickou filologii; jeho cílem byla diplomatická cest; změnu plánů způsobilo setkání s chemikem, jehož potkal na horolezecké stěně ve Švýcarsku; Crowley byl nadšeným horolezcem -  ten ho roku 1897 seznámil se Samuelem Mathersem, představitelem Hermetického řádu Zlatého Úsvitu, jehož členem se rok nato stal; další kdo ho silně ovlivnil byl elektroinženýr Allan Bennet, který se intenzivně zabýval magií - Allan byl silným astmatikem a ke svým pokusům užíval i narkotika - opium, morfium a kokain; pod vlivem Allana začal Crowley s látkama experimentovat a s drogovou závislostí bojoval neúspěšně až do své smrti; v Hermet. řádu postupoval velmi rychle díky své inteligenci první 4 stupně, ale pátý mu udělen nebyl - členové řádu to zdůvodnili tím, že má charakterové vady, ale Crowley tvrdil, že jde o čistou závist; aféra kolem něj vedla k rozkolu uvnitř řádu a i k jeho konci; Crowley se o osud řádu nestaral a díky značnému jmění po otci se vydal na cesty; cestování bylo jeho koníčkem už od dob studií; účřastnil se i expedice do Himalájí, navštívil Mexiko, Indočínu, sev. Afriku aj.; během pobytu v Káhiře napsal "knihu zákona", která mu měla nadiktovat jakási nadlidská inteligence; její učení posléze zapracoval do svého vlastního hermet. řádu A.A; roku 1912 se stal anglickou hlavou řádu Ordo templi orientis; po smrti mezinárodní hlavy řádu Theodora R. zaujal jeho místo; Kniha zákona se pak stala nejdůl. učením O.T.O.; byl plodným autorem a publikování velké části knih hradil z vlastních zásob; na publikování padla značná část úspor; poslední roky života strávil Crowley v chudobě, odkázaný na finanční dary členů O.T.O. a A.A.; v letech1938 - 1943 vytvořil spolu s malířkou Frídou Harrisovou tarotové karty, označ. jako "Kniha Thovtova" - je to jeho nejvýznamnější počin a je oblíbený dodnes

D

DA VINCI, LEONARDO - italský malíř, sochař, přírodovědec, vynálezce, spisovatel; 1452 - 1519; zanechal za sebou mnoho známých děl, studií a vynálezů; považován za 1 z největších mistrů dob; některé z jeho obrazů obsahují tajemné prvky a mnohdy jsou jeho díla spojována s hlubším významem, pochopením, tajemstvím či šifrou; jeho díla mají být i plná skrytých symbolů a tajemných neznámých myster. úkazů; nejznámějším obrazem je asi Mona Lisa se záhadným úsměvem; studoval i anatomii - jeho náčrtek lidské figury Vitruvian se stal součástí informací, kt. byly poslány jako zpráva o lidské rase do vesmíru pro případné mimozemské civilizace

DALAJALAMA - i Dalajláma; termín z mongolštiny a označení duchovního vládce; v překladu znamená "širý oceán"; jeho tibets. jméno zní "Gyalpo Rinpoche" (Ušlechtilý král); současný 14- tý dalajlama se narodil roku 1935; roku 1937 byl uznán za 14-tého vtěleného Avalokitéšvaru, Bódhisatvu slitování; roku 1950 po čínské okupaci musel uprchnout tibets. Lhasu; do Lhasy se sice vrátil, ale poté musel prchnout opět; od roku 1959 žije v exilu v indickém Ládakhu; roku 1989 byl Nobelovou cenou míru; Číňané v Tibetu zničili skoro všechny z původních 6000 buddhist. klášterů, milion obyvatel povraždili a zbytek odsoudili k životu v chudobě; dle dávných předpovědí má být 14 inkarnace vůbec poslední

DANTE, ALIGHIERI - itals, básník; 1265 - 1321; proslaven zejména dílem "Božská komedie", v němž popisuje cestu devaterým peklem zavržení přes 9 stupňů očistce do 9 nebeských sfér; na konci jeho cesty, při níž ho doprovází římský básník Vergilius, je oáza věčného klidu; jeho popis pekla, očistce a nebes ovlivnil myšlení ezoteriků na dlouhá staletí

DASHWOOD, FRANCIS - ang. aristokrat; 1708 - 1781; s přáteli založil obskurdní řád Rytířů sv. Františka (Knights of St. Francis), jehož členové se oddávali rozličným sexuálním výstřednostem, což bylo jediným smyslem existence celého řádu; zajímal se o pohans. božstva a rituály; nechal rozšířit dochované pohanské katakomby a 1 z jeskyň nechal vypracovat do tvaru vagíny; v jeskyních pak nechali pořádat jakési sexuální mše nad nahými těly dam z aristokr. kruhů a o jeho rytířích kolovalo a kolují mnohé fámy; známa je historka, kdy Dashwood převlékl paviána za ďábla a vypustil je z klece do místnosti, kde byl zrovna 1 ze členů řádu - ten v hrůze vyběhl ven a prosil o odpuštění hříchů

DÄNIKEN, ERICH VON - švýcars. badatel a spisovatel na poli fenoménů ufo a záhad; narozen roku 1935; vychován byl v přísné katolické rodině a jeho teorie o přítomnosti Ufo vycházely ze studia Bible; vydal mnoho knih, z nichž některé byly zakázány;

DEE, JOHN - ang. přírodovědec, matematik; 1 z nejvýzn. postav renesančního hermetismu; 1527 - 1607; studoval v Cambridgi a v Holandsku, kde získal přírodovědné vzdělání; je autorem významných spisů o matematice a námořní navigaci - nakreslil mnoho map; pro anglickou flotilu vytvořil i talisman, který jim měl pomoci zvítězit v boji nad španělskou armádou; živil se i sestavováním horoskopů - i pro anglickou královnu Alžbětu I; zabýval se praktickou magií, alchymií, krystalomancií; pracoval s mag. zrcadly; spolupracoval s médii (Kelley); o svých experimentech si vedl podrobné deníky, které se z větší části zachovaly; pomocí evokace vyšších inteligencí získal enochiánský jazyk, který má zvláštní gramatiku a syntax a slouží hlavně pro komunikaci s duchy

DESSOIR, MAX - něm. psycholog, filozof; 1867 - 1947; autor termínu Parapsychologie

DIXONOVÁ, JEANE LYDIA - pravděpodobně nejznámější amer. astroložka; věštkyně; 1904 - 1997; předpověděla i smrt a vítězství Kennedyho; 5.2.1962 měla vizi, dle níž se narodí na blízkém Východě antikrist - tento muž měl v 90-tých letech vládnout celému světu a jeho vláda měla vyvrcholit roku 1999 globálním válečným konfliktem; předešlý den 4.2.1962 označil latin.-amer. gnostik Samael Aun Weor jako předvečer příchodu nového astrologického věku, Věku Vodnáře

DOYLE, SIR ARTHUR CONAN - angl. (skotský) spisovatel, lékař, okultista; 1859 - 1930; působil i jako misionář a kazatel; proslul díky románům o Sherlocku Holmesovi; zajímal se o nejrůznější psychotronické jevy; byl členem Společnosti pro psychotronický výzkum a prezidentem Londýnské spiritistické aliance; pořádal četné přednášky a spirit. jevech; jeho pověst poškodil případ víl z Cottingley roku 1917, kdy pořídily 2 mladé dívky Frances Griffithová (10) a Elsie Wrightová (16) několik snímků, na kterých byly zachyceny drobné bytosti s mot. křídly, víly či skřítkové; Doyle byl přesvědčen o pravosti fotek, čímž v očích veřejnosti ztratil důvěryhodnost (autorky podvod přiznaly až mnoho let po smrti Doyla); během života se dostal do sporu s proslulým iluzionistou Harry Houdinim; pře se týkala spiritismu - Houdini byl Doylem označován za 1 z nejschopnějších médií vůbec, vystupoval proti podvodníkům v tomto oboru tak urputile, až sám byl nakonec přistižen, jak falšuje důkazy proti věhlasné spirit. Margery Grandonové; traduje se, že při 1 ze seancí u sira Doyla roku 1926 dostali účastníci ze světa duchů vzkaz, že Houdini je odsouzen - krátce nato Houdini zemřel

E

ECKHART, MISTR - též Eckhardt, Eckehart; německý domin. mnich, kazatel a mystik; 1260 - 1327; ve svých spisech se zabýval poměrem člověka k Bohu; smysl života spatřoval v návratu k Bohu, k čemuž měla sloužit láska, ctnost, dobročinnost, zřeknutí se světských statků; dle jeho učení má podíl na Boží přirozenosti nejen člověk, ale i každá živá bytost a pro tyto názory byl obviněn z kacířství

ELLIADE, MIRCEA - rumunský spisovatel, religionista a polyglot (hovořil plynně 8 jazyky); 1907 - 1986; nejvíce jsou ceněna jeho díla o šamanismu, kosmol. mýtech, józe, dějinách nábož. myšlení; psal i fantasy

ENDORSKÁ ČARODĚJNICE -  zřejmě vůbec první konkrétní čarodějnice zmíněná v historii (1. Samuelova 28); byla požádána králem Saulem, aby mu předpověděla výsledek nadcházející bitvy proti Filištínským; ona pak evokovala ducha Samuelova, jehož se zeptala na výsledek bitvy

ENDRES, DR. KAREL FRANZ - něm. spis.; 1878 - 1954; původně vysoký důstojník; po 1. sv. válce se angažoval v pacifistickém hnutí; byl polit. korespondentem něm. demokr. orientovaných novin a 1 z vedoucích činitelů něm. ligy pro lidská práva; proslaven zejména svýma knihama o svobodných zednářích

ETTEILA - vlastním jménem Alliette; 1750 - 1810; pův. povoláním výrobce paruk; proslavil se jako autor tarotových karet; při vytváření karet některé vynechal a jiné přidal; tvrdil, že jeho karty jsou ty původní a obsahují i ty, které byly ztraceny cestou z Egypta do Evropy; z uměleckého hlediska patří k jedněm z nejkrásnějších

EVANS - WENTZ, DR.WALTER YEELING - amer. antropolog, etnograf, spisovatel; 1878 - 1965; roku 1909 vydal dílo "víra v nadpřirozené bytosti v  keltských zemích“; žil nějaký čas v Indii, kde studoval tibetský buddhismus - výsledkem byly první překlady Tibetské knihy mrtvých (Bardo Thedol) a "Tibetské knihy velkého osvobození"; napsal známou knihu "Milarepa - největší tibetský jogín" a obsáhlou monografii "Tibetská jóga a tajné doktríny" (pozn. Milarepa je můj jogínský oblíbenec; miluju jeho příběhy od českého autora Marcela Vaneka; dává hodně ponaučení)

F

FAUST, DR. JOHANNES -  mág, který vyvolal ďábla Mefistofela a ten se mu za duši upsal sloužit; Faust měl prožít několik let v blahobytu, ďábel si jej odnesl do pekla, což měla ukazovat i díra ve střeše jeho domu, která nešla opravit; (pozn. Faustovských historek a verzí samotného Fausta existuje tolik, že by nám nestačily prsty; teorií o Faustovi je nespočet a to o jeho narození, bydliště, povolání, magii i přes verze jeho úmrtí - někde se dočtete, že se opravdu propadl do pekla, někde píší, že si ho čert odnesl dírou ve střeše a někde, že se nakonec spasil a žil dále; existuje i teorie, že vskutku každý alchymista, který žil nějak dobrodružně, dělal experimenty, byl v té době nějak ztotožňován s Faustem; četla jsem i verzi, kde se málem stal pánem světa... pravdy se tu nedohledáte, ani kdybyste tu duši prodali)

FICINO, MARSILIO - ital. lékař, filozof, humanista; 1433 - 1499; překládal do italštiny Platonovy spisy; 1 ze zakladatelů novoplatonské Akademie ve Florencii; přeložil i mnoho alch. spisů;

FLAMMARION, CAMILLE - franc. astronom, geofyzik, spisovatel; 1842 - 1925; byl především popularizátorem astronomie; badatel okult. nauk; dílo "Tajemství smrti"

FLAMEL, NICOLAS - franc. alchymista; 1330 - 1418; tvrdil, že nalezl kámen mudrců a díky němu dovede vyrobit zlato; podařilo se mu prý přeměnit rtuť ve stříbro a to pak ve zlato; jeho slovům nasvědčoval i fakt, že byl velmi zámožný a vydal velké částky na dobročinnost; zlato, které měl vyrobit použil na zbudování 14 nemocnic a 7 kostelů v Paříži; autor řady knih; Flamel horlivě i opisoval existující spisy; kolovaly kolem něj různé pověsti - jedna z nich i ta, že pomoci kamene mudrců našel elixír dlouhověkosti (či nesmrtelnosti); byl prý vídán i několik staletí po své údajné smrti; o kontaktech s ním prý i hovořil proslulý hrabě Saint Germain

FLUDD, ROBERT -  angl. historik, fyzik, alchymista, astrolog; 1574 - 1637; zajímal se o kabalu a rosenkruciánství;

FORT, CHARLES HOY -  amer. spisovatel a badatel v oblasti paran. jevů; 1874 - 1932; nashromáždil více než 25000 údajů o nepravděpodobných, ale doložených událostech (samovznícení, deště kamenů, ryb, žab, zvláštní zabarvení Slunce a Měsíce, UFO); kniha "Kniha prokletého" z roku 1919 -  v ní zuřivě brojil proti věd. popírání těchto jevů; o cca 50 let předběhl E. von Dänikena v jeho teoriích o starověkých astronautech

FORTUNE, DION - vl. jménem Violet Firth - Evansová; angl. spis., psycholožka, ezoterička; 1891 - 1946; byla členkou teozofické společnosti s Hermetického řádu Zlatého Úsvitu; roku 1922 založila Bratrstvo světla; autor knihy "Mystická kabala" - považováno za klasické dílo v tomto oboru; z praxe psycholožky zastávala názor, že někt. psychické poruchy by se dali vysvětlit jako druh posedlosti a je možné je léčit mag. Rituály

FRAZER, JAMES GEORGE - angl. etnolog, soc. antropolog; 1854 - 1941;

FREUD, SIGMUND - rak. lékař, psychiatr; "otec psychoanalýzy"; 1856 - 1939; nej kniha "Výklad snů"; jeho teorie byly na začátku brány hodně kontroverzně, ale záhy se staly módními; měl rozpolcený vztah  k paran. jevům - vysmíval se jim, ale velice ho zajímaly

FULCANELLI - dodnes není jasné kdo byl; kolem osoby mnoho mýtů; 1 z mála novodobých alchymistů; vlastnil prý kámen mudrců, při jehož přípravě použil železitý pyrit a sirník železa; dokázal uměle vyrobit zlato; prý odhalil tajemství věčného mládí; co je jisté je autorství 2 knih "tajemství katedrál" a "příbytky fiilozofů"; po jejich vydání, se - jak mu to přikazoval morální kodex zasvěcenců, odebral do ústraní a dokonce prý změnil vzhled

G

GARDNER, GERALD BROUSSEAU - angl. spisov. a reformátor novodobé Wiccy; 1884 - 1964; napsal několik knih "čarodějnictví dnes" (1954) a "smysl čarodějnictví" (1959); jeho díla považována za klasická

GARRETTOVÁ, EILLEN -  anglická spiritistka a vizionářka; irský původ; 1893 - 1970; od dětství se u ní projevovaly paranor. schopnosti; předpověděla smrt vlastního syna a během 1 z vizí, viděla smrt manžela, který narukoval do 1 světové války - 2 dny nato byl pohřešován; během účasti na spirit. seancí usínala a tvrdila, že skrze ní promlouvali mrtví; roku 1951 spolupracovala při zakládání Parapsych. nadace, Institutu pro výzkum psychotronických sil; ke svým schopnostem byla celý život skeptická; nebyla ovlivněna okultisty a pro své nadání se snažila najít racionální řešení

GASPARETTO, LUIZ ANTONIO - brazil. psycholog; nar. 1944; proslavil se zhotovováním děl v duchu starých mistrů v transu (Da Vinci, Picasso, Rembrant) v krátkém časovém úseku 5 - 30 minut; schopnost několikrát veřejně demonstroval; maluje rukama i nohama i každou rukou jiný obraz; dokonce i třetí obraz maluje naráz nohou; tvrdí, že obrazy tvoří samotní umělci, kteří do něj vstupují v určité formě fluida

GELLER, URI - izraelský psychotronik; nar. 1946; proslavil se schopností ohýbání kovu, kterou i veřejně demonstroval; dobrých výsledků dokázáno v mimosmyslovém vnímání (určil 12 ze 14 pokusů, v které plechovce je předmět); obviňován z podvodu; stáhl se do ústraní a věnoval se proutkaření, s jejíž pomocí hledal kovy v zemi pro nadnárodní společnosti a díky tomu se v krátkém čase stal milionářem

GERMER, KARL JOHANNES - něm. důstojník; nositel vyznamenání Železného kříže 2 i 1 třídy; 1885 - 1962; ve 20-tých letech vstoupil do kontaktu s učením A. Crowleyho a pro své styky s ním byl po nástupu nacismu opakovaně vězněn - i v koncentračním táboře v Estewegenu; po propuštění emigroval do Ameriky; během Crowleyho života byl generálním pokladníkem Ordo templi orientalis a po jeho smrti stanul v jeho čele; popel A. Crowleyho pohřbil na zahradě svého domu v Kalifornii

GRANDIER, URBAN -  franc. katol. kněz obviněný z čarodějnictví a styků s ďáblem; odsouzen při tzv. "Loudenském procesu" k trestu smrti upálením; 1590 - 1634; sloužil jako kněz v kostele Saint Croix v Loudonu, v diecézi Poitiers; byl to známý sukničkář, měl mnohé pletky se ženami; dle dochovaných rytin byl pohledným mužem; roku 1632 obviněn představenou kláštera uršulinek, že zapříčinil jejich posedlost Asmodeem a dalšími démony; posedlé jeptišky se svíjely v jakýchsi extatických křečích, trhaly ze sebe oděv atd. - dnes by se tento jev označil za Davovou hysterii; pravým důvodem obvinění měl být ale fakt, že Grandier matku představenou odmítl jako ženu - prý byla hrbatá a tak se mu pomstila; na podporu jejího tvrzení se objevily písemné smlouvy, které měl Grandier uzavřít s ďáblem; jedna psaná latinsky a podepsaná Grandierem a ve druhé měly být znaky ďáblů, jakési hieroglyfy; Grandier byl uvězněn, mučen a na hranici upálen jako čarodějník; jeho příběh byl i lit. ztvárněn A. Dumesem (Urban Grandier, 1850); esej Aldouse Huxleyho (Ďáblové z Loudunu, 1952)

GRANT, KENNETH - angl. spisovatel, okultista; narozen 1924; v mládí pracoval jako tajemník A. Crowleyho; tvrdil, že stojí v čele Ordo templi Orientalis, ale jiní to popírali; napsal mnoho knih o magii

GRAVES, ROBERT - též jako Rankegraves; angl. básník a prozaik; 1895 - 1985; proslaven svými historickými romány př. "Já Claudius - císař a bůh", studiemi řecké a hebrejské mytologie; z hlediska  ezoteriky, je nejdůležitější "Bílá Bohyně - řeč mýtů" z roku 1948, která měla velký vliv na čarod. a hnutí Wicca

GROSCHE, EUGEN - něm. spisovatel a okultista; 1 ze zakladatelů Fraternitas Saturni; 1888 - 1964; původně povoláním knihkupec; napsal a vydal několik knih o magii a astrologii

GURDJIEFF, GEORGIJ IVANOVIČ - též Gjurdiev, Gurdjev; rusko-arménský, někdy i jako řecko-arménský mystik; 1865 - 1949; roku 1922 založil ve Fontainebleu "Ústav pro harmonický rozvoj člověka", kde se žákům pokoušel předat učení, s nímž se setkal při svých cestách po Rusku, Orientu, Tibetu; více než na studium kladl důraz na prakt. cvičení; vyučoval i různé druhy tance - podobné tancům dervišů; hlavním jeho cílem bylo přimět člověka, aby si více uvědomoval sebe sama; dle jeho učení většina lidí spí a je třeba je probudit; ve své době byl velmi populární

H

HAACK, FRIEDRICH -  něm. spisovatel a religionista; 1935 - 1991; sám sebe považoval za pokračovatele inkvizitorů a kladl si za cíl pronásledovat kacíře a nevěřící; v Mnichově založil pracovní společenství pro otázky nábož. a svět. názoru, které se zabývalo vydáváním ezoterních knih svých členů a reedicemi starých knih

HANUSSEN, JAN ERIK -  vl. jm. Hermann Steinschneider; rakouský jasnovidec a okultista; 1889 - 1933; živil se především jako pouťový věštec; jeho výsledky nebyly údajně moc oslňující a v Čechách i nařčen z podvodu; byl i postaven před soud, ale propuštěn; zapletl se záhy se sílícím nacistickým hnutím (přestože byl židovského původu) a pronikl až do vysokých kruhů Hitlera; na jeho příkaz byl údajně zavražděn; jeho tělo našli 8.4.1933 v lese, mezi obcemi Zossen a Baruth jižně od Berlína; traduje se, že se tak stalo poté, co předpověděl Hitlerův pád a prohru

HARTMANN, FRANZ -  něm. lékař, spis. žijící v letech 1838 - 1912; několik let byl v USA, kde přišel do kontaktu s teozofií a stal se jejím členem; byl členem i několika zednářských lóží; spolu s Henrym Kleinem a Karlem Kellnerem založili Ordo templi Orientalis; napsal řadu ezot. knih

HAUSHOFER, KARL - něm. okultista; 1869 - 1946; Gurdjieffův žák; ovlivnil ezotericky ideologii fašismu; tvůrce výrazu "geopolitika"; Hitlerův osobní astrolog; zakládající člen spolku Thule

HEINDEL, MAX - vl. jm. Carl Louis Grasshoff; dánský mystik, okultista, astrolog; 1865 - 1919; roku 1903 emigroval do USA, kde se setkal z teozofií; v letech 1904 - 1905 byl viceprezidentem teozofické společnosti v Los Angeles; roku 1907 navštívil v Německu Rudolfa Steinera a absolvoval u něj několik kurzů; spřátelil se s Franzem Hartmannem, který v něm vzbudil živý zájem o rosenkruciánství; založil roku 1909 po návratu z Německa rosenkr. společ.; roku 1913 vydal křesť. ezot. magazín "Paprsky růžového kříže" a po jeho smrti se společnost rozpadla na několik větví; jeho jméno dodnes nese švýcarské nakladatelství zabývající se ezot. lit.

HENOCH -  též Enoch; dle Bible 1 z lidí, dle někt. teorií Adamův potomek či pradědeček Noema; dle všeho otec Metuzaléma; významná postava - je o něm uváděno, že "chodil s Bohem"; výrazné postavení; na tehdejší poměry měl žít jen krátce - jen 365 let; neříká se o něm, že zemřel, ale "nebylo ho, neboť Bůh ho vzal"; zajímavá je shoda s počtem dní v roce; dle židovské tradice byl Božím oblíbencem a příjemcem různých zjevení; někdy považován za vynálezce matematiky a písma

HERMES TRISMEGISTOS - trismegistos (třikrát veliký) či (třikrát mocný); pokládán za autora mnoha ezot. děl, které vznikly někdy na přelomu n.l.; shrnuta mají být ve spise "Corpus Hermeticum"; označován za zakladatele alchymie a někdy i astrologie; někdy ztotožňován s řeckým Hermem, někdy s egypts. Thovtem, někdy pokládán za Henocha; je s ním spojeno řada legend i otázek

HILDEGARDA Z BINGEN - něm. mystička, vizionářka; 1098 - 1179; narozena jako 10-té dítě a jako "desátek" byla od narození určena bohu; v 8 letech byla dána do klausury v Disibodenbergu, který se časem rozrostl v klášter benediktinek, a roku 1136 se stala abatyší; od dětství měla vize - prožívala je v bdělém stavu, aniž by upadala do extáze; zabývala se bylinkářstvím a přírodním léčitelstvím; podnikala několik velkých misionářských cest po Německu a vyzývala lid k pokání a obrácení; svá vidění, poznatky, recepty sepsala v několika knihách "Liber subtilitatum naturarum creaturarum", "Liber vitae meritorum", "Liber divinorum operum"; při její smrti se 11.9.1179 na nebi objevila zázračná znamení - 2 duhy, v jejichž průsečíku zářilo světlo ve tvaru Měsíce; jako světice pokládána za patronku bylinkářů, přír. léčitelů, přírodovědců a filozofů; její myst. knihy vycházejí dodnes a těší se velkému zájmu

HIRAM ABIFF - nazýván též "syn vdovy"; hlavní postava zednářské legendy, podle níž byl stavitelem Šalamounova chrámu v Jeruzalémě; jelikož odmítl prozradit tajemství svého stavitelského umění a mistrovské heslo, byl zavražděn; dle učení svob. zednářů žije jeho duch v každém, kdo dosáhne mistrovského stupně; zednáři nosí při svých rituálech bílé rukavice, což údajně symbolizuje skutečnost, že neposkvrnili své ruce krví Hirama Abiffa

HOME, DANIEL DUNGLASS - skots. okultista, mystik a médium; 1833 - 1886; měl prý nebývalé parapsych. schopnosti; dokázal i pohybovat těžkými předměty, aniž by se jich dotkl, ovládal levitaci (při jedné seanci prý vyletěl jedním oknem domu ven a druhým se vrátil); materializoval nejrůznější věci; nikdy nebyl usvědčen z  podvodu a ani obviněn, což v té době nebylo obvyklé

HOUDINI, HARRY - vl. jm Erich Weiss; 1874 - 1926; známý eskamotér a kouzelník; tvrdil, že při vystoupeních poslouchá vnitřní hlas, který mu říká, co může a co ne; ovládal i levitaci; mnoho jeho triků se nikomu nepodařilo zopakovat; roku 1913 mu zemřela matka a tehdy vstoupil do kontaktu s médii ve snaze se s ní spojit; nikdy nebyl spokojený s výsledky a zaměřil se na demaskování médií, o nichž byl přesvědčen, že jsou podvodníci; ve svém úsilí dokonce i sám podváděl a vytvářel falešné důkazy (aféra kolem Doyla); nikdy si nepřipustil, že vlastní nějaké nadpřirozené schopnosti a vehementně je popíral

HUBBARD, LAFAYETTE RONALD - amer. spisovatel žánru scifi; 1911 - 1986; zakladatel kontroverzní "scientologie", která má rysy světské věrouky, a ke kterému patří řada známých osob v USA; učení scientologie vychází z Hubbardovy knihy "Dianetika: moderní nauka o duševním zdraví" vydané roku 1950; napsal ještě řadu knih, př. "Dianetika: Evoluce vědy" z roku 1955, "Cesta ke štěstí" z roku 1981, které dodnes tvoří základní pilíře scientologie

HUND, KARL GOTTHELF -  něm. baron; 1722 - 1776; založil zednářský řád "Přísná observance", v němž se poprvé objevili Tajní představení

HURKOS, PETER - vl. jm. Pieter van der Hurk; holandský senzibil a jasnovidec; 1911 - 1988; psychotronické schopnosti se u něj projevily po úrazu roku 1943; pracoval jako natěrač, spadl ze žebříku a praskla mu lebka; po probuzení z kómatu zjistil, že je obdařen "druhým viděním"; veřejně vystupoval, věnoval se psychometrii a popisu obrazců poslepu; v 50-tých letech přesídlil do USA a živil se jako psychotronický poradce hollywoodských hvězd; o svých schopnostech mnoho psychologů nepřesvědčil; dle některých verzí mnoho oslnivých výsledků nedosáhl

HUXLEY, ALDOUS -  angl. spisovatel; 1894 - 1963; po celý svůj život byl prakticky slepý; proslavil se dílem "Dveře vnímání" z roku 1954 a "Nebe a peklo" z roku 1956; zabýval se problematikou halucinogenních látek, s nimiž sám experimentoval; byl toho názoru, že halucinogeny a techniky jako jóga či půsty umožňují lidem širší vnímání skutečnosti; napomohl tím popularizaci drog v 60-tých letech (hippies - děti květin); na své smrtelné posteli požil LSD

HUYSMANNS, JORIS KARL - franc. spisovatel; 1848 - 1907; proslaven dílem "La-bas" (Tam dole) v němž podrobně popsal černou mši; z jeho popisu vycházejí i dnes někteří satanisté; byl pronásledován vizemi a nočními můrami a poslední léta strávil v sanatoriu

CH

CHEIRO - vlastním jménem William John Warner; znám i jako hrabě Louis Hamon; 1866 - 1936;  anglický astrolog, okultista, chiromantik; má irský původ; napsal několik knih o chiromantii; byl poradcem několika známých osobností - Mark Twain, Oscar Wilde, Sarah Bernhardt, Th. A. Edison, Mata Hari, Joseph Chamberlain; jeho předpovědi byly neobyčejně přesné; anglickému králi Eduardu VII předpověděl, že nezemře, dokud nedosáhne 69 let a jeho jmenovec se vzdá trůnu kvůli lásce - král zemřel roku 1910 ve věku 69 let a jeho jmenovec Eduard VIII se vzdal trůnu, aby se mohl oženit s rozvedenou Američankou neurozeného původu, paní Simpsonovou; lordu Kitchenerovi předpověděl, že zemře utonutím - ten se po věštbě sice naučil plavat, ale roku 1916 se utopil na potopené lodi, na které cestoval a která byla potopena německou minou; ve věku 70 let požádal svého nakladatele, aby mu urychleně poslal korektury jeho poslední knihy, neboť má dojem, že zemře 8.10.1936, což se stalo

I

IGNÁC Z LOYOLY - vlastním jménem Enco Lopez de Recaide; španělský mystik a filozof; 1491 - 1556; 1 z největších a nejvýznamnějších křesťanských mystiků; pochází z bohaté rodiny; v mládí vedl rozmanitý život; vstoupil do armády, zranil se roku 1521 a několik měsíců se léčil u otce na hradě; během pobytu na hradě četl knihy Ježíši Kristu, životopisy svatých, které na něj zapůsobily, a rozhodl se oddat duchovnímu životu; již v době léčení začal s duchovním cvičením, který nazýval "exerciemi"; šlo o sérii meditací, s cílem očisty mysli - vše se podobalo józe, i když v té době jógu neznal; po uzdravení vykonal pouť do svaté země; roku 1528 začal studovat na univerzitě v Paříži; šířil své ideje a seznamoval lidi s exerciemi; kolem sebe vytvořil skupinu 6 lidí-následovníků a to Simon Rodriguez, Petr Faber, Alfonso Salmeron, František Xaverský, Nicholas Bobedilla a Jacob Laines; 15.8.1534 v Montmartru spolu založili "Societas Jezu" (Tovaryšstvo Ježíšovo, jezuité) jehož cílem bylo vést sociální a misionářskou činnost v Jeruzalémě; tento řád v sobě spojoval mystiku s přísnou vojenskou kázní; řád schválen papežem Pavlem III roku 1537 a zakladatelé byli vysvěceni na kněze; 27.9.1540 byl vznik řádu stvrzen papežovou bulou Remini militantis ecclesiae; roku 1548 vydal Ignác svou knihu "Duchovní cvičení", která se stala první západní knihou, zabývající se duchovním cvičením; v současné době je tovaryšstvo Ježíšovo největším a pravděpodobně nejvýznamnějším řeholním řádem; soustřeďuje se především na pastorizační a misijní činnost a na oblast vědy

J

JAMBLICHOS - řecký filozof; 250 - 325 n.l.; pověřen císařem Juliánem Apostatou, aby potíral křesťanskou novoplatonskou filozofii; autor knihy "O mystériích egyptských"

JAMES, WILLIAM - americký filozof, psycholog; 1842 - 1910; autor knih "Vůle k víře" a "Druhy náboženské zkušenosti"

JAN OD KŘÍŽE - též jako San Juan de la Cruz; španělský karmelitánský mnich; žák sv. Terezy; 1542 - 1591; autor myst. písní a textů př. "Temná noc duše" či "Výstup na horu Karmel"

JONÁŠ, MUDR EVŽEN (EUGEN) - slovenský lékař; narozen 1928; roku 1956 vytvořil teorii, vycházející z poznatků astrologie, dle níž početí ovlivňují lunární cykly a žena je plodná jen ve fázi měsíce, kdy se narodila; zpočátku byla tato metoda brána jako antikoncepční, ale postupem času se k ní začaly uchylovat neplodné páry; stovky úspěšných pokusů u neplodných žen; tato metoda má i též dokonale určit pohlaví dítěte

JONES, CHARLES STANFIELD - anglický okultista; 1886 - 1950; žák A. Crowleyho, se kterým se dostal do konfliktu; v polovině 40-tých let oznámil příchod nového věku - eónu, jemuž dle něj bude vládnout bohyně maat; autor velmi originálních knih o kabale

JUDGE, WILLIAM QUAN - irský právník, spiritista; 1851 - 1896; 1 z největších příznivců H.P.Blavatské; iniciátor vzniku teozofické společnosti; po smrti Blavatské se stal jejím nástupcem

JULIÁN APOSTATA - vl. jm. Flavius Claudius Julianus; přízvisko apostata značí "odpadlík od víry"; poslední římský pohanský císař; 331 - 363 n.l.; roku 337 byl po smrti svého strýce Konstantina I poslán do vyhnanství, kde se odvrátil od křesťanské víry zpět k pohanským kořenům; roku 361 jmenován císařem; zrušil výhody, které do té doby užívalo křesťanství, a usiloval o znovuzavedení víry předků; zemřel roku 363 při vojenské výpravě proti Peršanům; tradovalo se, že byl křesťany otráven

JUNG, CARL GUSTAV - švýcarský lékař a psychiatr; představitel analytické psychologie; 1875 - 1961; od dětství měl různé vize a bizardní sny náboženského a mytologického charakteru; měl zájem o studium mýtů a náboženství; 1 z klíčových vizí byl příkladem sen o tom, jak sestupuje do podzemí, kde v kamenné místnosti stál vysoký sloup, lingam pokrytý lidskou kůží; postupem času došel k závěru, že se jednalo o sestup do nižších pater lidské psýché, objevení se kolektivního nevědomí; jeho otec byl protestantský pastor, který si za celý život nenašel cestu k synovi, ostatním dětem a ženě, o tom, jak s nimi promluvit; měl sen, jak jeho otec přišel ze záhrobí a ptal se ho na otázky z oblasti manželských vztahů; Jung usoudil, že mrtví ve svém světě nemohou dojít nových poznatků a závěrům než došli na zemi za života, a tak někdy potřebují kontakt se živými, aby obohatili říší mrtvých o nové myšlenky; dalším tíživým faktorem pro Junga byl jeho vztah k Bohu, o němž si se svým otcem nemohl promluvit, protože ten se odebíral ke svým poučkám a nechápal synovu otevřenost; klíčová představa, která Junga dlouho soužila, než ji mohl plně rozvinout, byla vize Boha, který z oblaku ze zlatého trůnu vypustí výkal, který rozboří největší chrám ve městě; dlouhou dobu byl přesvědčen, že trpí rozštěpem do 2 osobností - jedno Já, které se stará o rodinu, přátele, práci a druhé Já, který má blízko k Bohu; po většinu života se pokoušel spojit obě já do jedné; v mládí obdivoval Freuda, se kterým se setkal poprvé roku 1907, následoval u nich vztah učitel-žák, pak se stali přáteli a nakonec se rozešli

K

KARDEC, ALLAN - vl. jm. Hippolyte Léon Denizard Rivail; franc. pedagog, spisovatel, spiritista; 1804 - 1869; jméno  Kardec bylo jméno jednoho bretonského sedláka, kterým měl být v jednom ze svých minulých životů; při psaní mu měli diktovat i Sokrates, Martin Luther či císař Napoleon; První Kardecova kniha byla "Kniha duchů", která poprvé vyšla roku 1857 (pozn. doporučuju, tenkrát jsem ji kvůli jejímu brilantnímu obsahu vzala bez dovolení svému už dlouho expříteli)

KELLEY, EDWARD - vl. jm. Edward Talbot; 1555 - 1597; anglický mág, alchymista; asistent Johna Deeho, s nímž spolupracoval na vytváření Enochiánského systému; na začátku 80-tých let 16. stol. přicházejí společně do Prahy, které v té době, za vlády císaře Rudolfa II, bylo centrem alchym. a okult. života; císař Rudolf II byl nadšený příznivcem všech ezot. věd a vášnivým sběratelem umění; Dee s Kellym spolupracovali i pro Viléma z Rožmberka (Český Krumlov); Kelley se stal velmi brzy velmi bohatým a Rudolfem II byl dokonce povýšen i do šlechtického stavu; roku 1591 uvězněn na Křivokladě, neboť odmítl vyrábět pro císaře zlato - svolil až po 3 letech věznění; roku 1594 byl nejen propuštěn, ale byla mu vrácena i všechna jeho předešlá privilegia; vyrobit zlato se mu nepodařilo, a tak byl znovu uvězněn, tentokrát na hradě Děvín poblíž Mostu; zemřel ve 42 letech, údajně po pokusu o útěk z vězení, při němž se mu přetrhlo lano, zlomil si nohu a utrpěl vnitřní zranění, po kterém zemřel; většinou byl brán jako šarlatán, těžící z naivity šlechty; mnohýma brán jako velký mág; tradovalo se, že nosil dlouhé vlasy, aby zakryl chybějící uši, které mu byly uříznuty ještě v Anglii jako trest za jeho zločiny

KEPLER, JOHANNES - německý matematik, astronom astrolog; 1571 - 1630; několik let byl na dvoře císaře Rudolfa II, kde také formulovat první 2 ze 3 slovných Keplerových zákonů, kt. znějí takto:

  1. Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž ohnisku je Slunce
  2. Plochy opsané spojnicí planety Slunce jsou za stejný čas stejně velké
  3. Poměr druhých mocnin oběžných dob 2 planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos (stř. vzdálenost planet od slunce)

v první řadě byl vědcem, ale hledal také důkaz o božském díle; roku 1618 publikoval knihu "Harmonie světa", v níž vztahoval rychlosti planet k hudební harmonii, čímž dle svého přesvědčení potvrdil existenci tzv. hudby sfér, o níž hovořili řečtí učenci Platon a Pythagoras; Kepler je také autorem 1 z prvních románů sci-fi "Snění" (Somnium) v němž pojednává o snové cestě na Měsíc

KHUNRATH, HEINRICH - německý alchymista; 1555 - 1601; autor knihy "Amfiteátr věčné moudrosti"

KILNER, DR. WALTER - 1847 - 1920; anglický lékař; zajímal se o lidskou auru a je konstruktérem "Kilnerova stínítka", jehož pomocí ji zviditelňoval; stínítko se skládalo ze 2 tabulek skla, mezi nimiž byla (? anidová modř), rozpuštěná v alkoholu

KING, GEORGE - angl. okultista; narozen 1919; tvrdil, že je ve spojení s duchy různých významných lidí, kteří mu předávají informace; roku 1954 uslyšel hlas, který mu sdělil, že se stane mluvčím meziplanetárního parlamentu; King od té doby dostával telepaticky zprávy o dění ve vesmíru; měl se i účastnit meziplanetární bitvy, která se odehrála 40 miliónů mil od Země; předával veřejně extatické vzkazy od různých subjektů - př. od Ježíše Krista, který dle něj sídlí na Venuši či v jeho blízkosti

KIRCHER, ATHANASIUS - něm. matematik a alchymista; člen jezuitského řádu; 1601 - 1680; vynálezce "laterny magiky"; studoval archeologii; pokoušel se i rozluštit egyptské hieroglyfy; byl žákem Cronelia Agrippy

KIRKÉ - dle Homérovy Odyssey čarodějnice, jíž potkal na ostrově Aiaié; když se skupina jeho druhů přiblížila k jejímu domu, přiběhli vlci a lvi, kteří se k nim lísali a radostně na ně skákali - šlo o muže, které Kirké zaklela; Kirké pak nabídla mužům pokrm, v němž byl přimíchán kouzelný prostředek, po jehož vypití zapomněli za svou zemi; když dojedli, Kirké je svým čarovným prutem proměnila ve vepře; muž, který to vše viděl, a který se předtím ukryl, přinesl zprávu Odysseovi, který vyčkával na lodi a sám se vydal námořníky zachránit; cestou potkal boha Herma, který mu dal "protijed" proti kouzelnému prostředku Kirké a poradil mu, jak na ni vyzrát - až ho Kirké bude chtít udeřit čarovným prutem, má se na ni vrhnout, jakoby ji chtěl zabít - ona ucukne a nabídne mu , aby s ní sdílel lože; k tomu má přivolit, ale nejprve na ní musí vymámit přísahu, že na něho, až bude bezbranný, nebude zkoušet žádné lsti; když spolu pobyli na lůžku, Kirké Odyssea vykoupala, oblékla ho do skvostných šatů a nechala pro něj připravit bohatou hostinu; on al mlčky seděl a odmítal veškerou pozornost; na dotaz, cože to s ním je, odpověděl, že se nemůže veselit, když jeho námořníci přebývají a chřadnou v prasečím chlívku; Kirké vypustila z vězení vepře, potřela je kouzelnou mastí, po kterým jim vypadaly štětiny a stali se z nich znovu muži, dokonce mladší a pohlednější, než dříve; u Kirké všichni zůstali celý rok, jedli, pili a radovali a zapomněli na zkoušky

KNIGGE, ADOLF FRANZ FRIEDRICH - svobodný pán von...; něm. spisovatel; 1752 - 1796; měl se podílet na vzniku Iluminátů, jehož členem se stal roku 1780; po 4 letech od nich odešel a prohlásil, že s podobnýma aktivitama nechce mít nic společného; ve své době byl čteným autorem; proslavila ho především kniha "O obcování s lidmi"

KNORR VON ROSENROTH, CHRISTIAN - něm. baron; 1636 - 1689; zajímal se o židovskou mystiku a s pomocí jednoho rabína přeložil do latiny část kabalistického spisu "Zohar", který pak roku 1677 vyšel po názvem "Odhalená Kabala"

KOMENSKÝ, JAN AMOS - český filozof, spisovatel, pedagog; 1592 - 1670; pokládán za 1 z největších humanistů své doby; tvůrce školského systému a názorného způsobu výuky, který je užíván dodnes, a který byl v jeho době vskutku revoluční; usiloval i o to, aby se všechny vědy sloučily do jedné "pansofie" (všemoudrost); mnohé z jeho spisů připomínají myšlenky rosenkruciánů

KONFUCIUS - čínský filozof a státník Kchung-fu-ć; 552 - 479 př.n.l.; bývá pokládán za vůbec prvního čínského filozofa; trvale poznamenal čínskou kulturu, politiku a náboženství; zajímal se hlavně o polit. filoz. a etiku osobn. a rodin. života

KRAMER, HEINRICH - znám je i pod latinskou obdobou jeho jména "Institoris"; německý dominikánský mnich, inkvizitor; 1430 - 1505; 1 z autorů Kladiva na čarodějnice; ve své době velmi obávaný - už jeho přítomnost vyvolávala v lidech strach a nedůvěru; při kázáních proti čarodějnicím varoval lidi před ďáblem a jeho nástrahami, zastrašoval lidi a podněcoval udavače, aby oznámili, zda neviděli někoho uhranout či někomu uškodit; nabízel se jako poradce v takových případech a varoval obyvatelstvo, aby takové případy neskrývalo; během výslechů užíval mučení, při kterém bylo snadné z obviněného dostat přiznání prakticky k čemukoliv; většina lidí, jež obvinil, skončila na hranici

KRIŠNAMURTI, JIDDU - vl. jm. Juddu Nariahna; indický mystik a filozof; 1895 - 1986; jeho otec byl písařem u tehdejší předsedkyně teozofické společnosti Annie Bessantové; Annie spolu s Cherlesem Leadbeaterem roku 1910 prohlásila, že Krišnamurti je vtělením Majtréji, jakýmsi novodobým Buddhou, novým mesiášem, který bude učit svět; pro plány, které s ním zamýšleli, založili řád "Hvězdy Východu"; mnoho členů s tím nesouhlasilo a uvnitř došlo k rozkolu, jenž mimo jiné vedlo k vystoupení německé sekce pod vedením Rudolfa Steinera; roku 1929 krišnamurti řád zrušil a přestal s teozofickou společností udržovat styky; věnoval se přednáškové činnosti a psaní knih; stal se váženým filozofem

 

L

LANZ VON LIEBENFELS, ADOLF JOSEF - něm. mystik; 1974 - 1954; původně člen mnišského řádu cisterciáků, z nějž vystoupil a založil silně populistický a protižidovský "řád nového chrámu" (ordo novi(?) templi); tento řád podporoval Hitlerovo nacionálně socialistické hnutí a sám Lanz je pokládán za 1 ze zakladatelů a vůdčí osobností nacionálně socialistické ezoteriky

LAO-C´ - Lao-tse; v čínštině jeho jméno znamená "starý mistr"; 1 z nejvýznamnějších postav čínské filozofie; jeho historická existence je nejasná; dle čínské tradice je umisťován do 6 století př.n.l. a je považován za současníka Konfucia; modernější školy ho posunuly do 4 století; někteří považují Lao-c´ za jakousi směsku více filozofů; byl prý archivářem na dvoře čínské dynastie Čou; po jejich pádu od dvora odešel a vydal se na Západ do země Čchin - musel přitom překonat vysoko položený horský průsmyk - na prosbu strážce průsmyku měl pak sepsat knihu s názvem "Tao-te-ťing" (O tao a ctnosti); po jejím dokončení se odebral do země Čchin, kde se jeho stopa ztrácí; Tao-te-ťing obsahuje více než 5000 slov a dělí se na 2 díly; je v ní podrobně vyložen základ filozofie Lao-c´e; kniha se stala 1 ze základů taoismu; odpůrci existence Lao-c´však tvrdí, že jde pouze o sbírku lidových mudrosloví;

LASENIC, PIERRE DE - vlastním jménem Petr Kohout; český hermetik; 1900 - 1944; od mládí se zajímal o hermetismus a ezoterní vědy; roku 1926 vstoupil do martinistické lóže Simeon v Praze, ale téhož roku z ní odešel; roku 1929 se nastěhoval k Josefu Adamírovi, jenž stál u zrodu českého hermetického hnutí na přelomu 19 a 20 století; měl úzké kontakty s francouzským martinistickým hnutím; Lasenic pobýval ve Francii, Alžíru, Egyptě, Indii a na Madagaskaru; během těchto pobytů se například účastnil rekonstrukce chrámu Ankhor-Vat a v Káhiře se stal členem hermetického řádu S.E.S; roku 1937 se vrátil do Prahy a roku 1938 zde založil Horev - klub a martinistickou lóži Paragava; zabýval se experimentální magií, především se soustředil na staroegyptskou mystiku; publikoval několik spisů na toto téma - mj. i spis o Hermu Trismegistovi; přeložil do češtiny také Smaragdovou desku

LAVATER, JOHANN KASPAR - švýcars. spisovatel; 1741 - 1801; proslaven dílem "Fyziognomické fragmenty k poznání člověka" (1778) na kterém s ním spolupracoval Goethe; v knize nastiňuje teorii, že lze vyvozovat charakter člověka z jeho vzhledu (fyziognomika)

LAVEY, ANTON SZANDOR - amer. mystik; 1930 - 1997; někdejší cirkusový artista; nějakou dobu byl policista; zakladatel a velekněz Satanovy církve; autor Satanské Bible; zakladatel směru "LaVeyův satanismus"

LEADBEATER, CHARLES WEBSTER - angl. mystik; 1847 - 1934; původně byl knězem anglikánské církve, ale po odchodu se stal členem teozofické společnosti, kterou později s Annie Bessantovou vedl; 1 z hlavních iniciátorů událostí kolem Krišnamurtiho; autor několika knih, nejznámější "O čakrách"

LEARY, TIMOTHY - amer. psycholog a mystik; 1920 - 1996; proslul zejména experimenty s drogami, zejména LSD v 60 letech; "drogový guru"; jeho činnost ovlivnila hippíky a vedla k popularizaci psychotropních látek zejména mezi mládeži; Leary zastával názor, že zkušenosti učiněné pod vlivem LSD jsou totožné s těmi, které učinili nábož. mystikové ve všech hist. dobách; konflikt s amer. justicí; roku 1966 byl odsouzen k 10 letům vězení, po 4 letech uprchl, skrýval se v Alžíru a Švýcarsku; roku 1973 byl zatčen agenty DEA, vydán do USA, v 8é letech omilostněn; ke konci života se věnoval exopsychologii a možnostem rozšiřování vědomí pomocí počítačů

LIEBNITZ, GOTTFRIED WILHELM VON - něm. filozof a matematik; 1646 - 1716; zastával názor, že hmota je jen jinou formou energie a prostor a čas jdou od sebe neoddělitelné; smrt chápal jako variantu hlubokého spánku, během něhož není zcela přerušena kontinuita individuálního života; také tvrdil, že vesmír je složen z jednobuněčných organismů, živých a aktivních, jenž v sobě odrážejí vesmír vždy z jiného úhlu dle svých schopností; byl racionalista; tvrdil, že lidské vědomí nesouvisí s vnějším světem - nesouvisí tedy se smyslovým poznáním, ale je uzavřeno jen v našem nitru a není smyslovým poznáním nějak ovlivněno; dle něj se v našem vědomí střídají stavy jasnosti (vědomí) a temnosti (podvědomí)

LEKVE, FRIEDRICH - něm. mystik a spisovatel; 1904 - 1956; po smrti A. Crowleyho byl velmistrem Ordo templi orientis; nějaký čas byl primátorem města Hildesheimu, kde je po něm pojmenována 1 z ulic; jeho spisy obsahují i dopisy s A. Crowleym a a pojednání o opatství Thelémském

LELAND, CHARLES GODFREY - amer. badatel na poli čarodějnic; 1924 - 1903; tvrdil, že v Itálii přišel do kontaktu se starodávným čarodějným kultem, který měl přetrvávat od dob antického Říma; jeho členové měli patřit stále do stejných rodin, tudíž jejich učení bylo předáváno stále v úzkém kruhu zasvěcených; kult měl vzývat římskou bohyni Aradii, dceru Diany; své poznatky o kultu urovnal do své knihy "Aradia - čarodějné evangelium" (Aradia - The Gospel of the Witches); dnes je toto dílo 1 ze zdrojových děl Wiccy

LEO, MOSES BEN ŠEM TOV DE - španělský žid. kabalista; 13 století; autor Zoharu

LÉVI, ELIPHAS - též Elifas; vlastním jménem Alphonse - Louis Constant; franc. mág a hermetik; 1810 - 1875; od mládí nadaný student a zbožný katolík s mystickými sklony; vstoupil do kněžského semináře v Saint- Sulpice, kde se připravoval na dráhu kněze; roku 1835 jmenován děkanem, ale navzdory tradovanému tvrzení, nikdy nebyl vysvěcen na kněze; svěcení odmítl a seminář opustil; roku 1841 napsal kontroverzní knihu "Bible svobody" (La Bible de la Liberté), za což byl obviněn jako hlasatel bezbožnosti a podvraceč morálky a soud jej poslal na 8 měsíců do vězení; po propuštění se stal asistentem kněze v diecézi Evreux, ale když vešlo ve známost autorství Bible svobody, musel ji opustit; pokračovat v psaní knih a za svá pojednání v socialistickém duchu byl znovu odsouzen - na 6 měsíců; po propuštění dále pokračoval v psaní polemik a v revolučním roce 1848 znovu vydal Bibli svobody; roku 1861 vstoupil do Řádu svobodných zednářů - během přijímacího rituálu se snažil dokázat, že zednářská symbolika je odvozena z kabaly, ale nikdo mu nevěřil; v srpnu téhož roku dostal titul mistra, ale z lóže byl vyloučen; roku 1852 se seznamuje s polským matematikem a okultistou Josefem Hoëné de Wronským (1778 - 1853), který na něj měl značný vliv; začal se živě zajímat o okultismus, ponořil se do studia magie a v této době začal užívat jména Eliphas Lévi - hebrejská obdoba jeho občanského jména; od něj pochází výraz okultismus; roku 1854 odcestoval do Londýna, kde se mu podařilo s Bulwerem-Lyffonem údajně evokovat legendárního Apollonia z Tyany; proces evokace popsal ve své nejvýznamnější knize "Dogma a rituál vysoké magie" (1854 - 1855); kniha obsahuje syntézu západní magie, kabaly, divinace, alchymie, astrologie; Lévi sám označoval magii za legitimní cestu k duchovnímu poznání a umisťoval ji mezi disciplíny slučitelné jak s vědou, tak s křesťanstvím; byl členem několika ezot. společenství a udržoval kontakty s H.P.Blavatskou; měl velký vliv na znovuobjevení magie a používání a výklad tarotu; A. Crowley považoval Léviho za svou předešlou inkarnaci

LEWIS, HENRY SPENCER - zakladatel a hlava AMORC; 1883 - 1936;

LORBER, JAKOB - rakouský hudebník; 1800 - 1864; živil se jako učitel; roku 1840 prý uslyšel hlas, který mu měl nadiktovat obsáhlé texty - př. 10-svazkové "Evangelium Johannis"

LOVECRAFT, HOWARD PHILIP - amer. spisovatel; 1890 - 1937; chápán jako 1 ze zakladatelů hororové liter.; v knihách se zmiňuje o necronomiconu, údajně nejdůležitější a nejnebezpečnější knize světa, pomocí níž lze vyvolávat starověké bohy a démony;

LULLUS, RAIMANDUS - i Lull, Ramón; špan. mystik a alchymista; 1235 - 1315; narozen v muslimské rodině, ale na základě svých mystických zážitků, které na něj mocně zapůsobily, konvertoval ke křesťanství; podnikl několik cest do muslimských zemí, kde obracel mohamedány na křesť. víru; údajně byl schopen umělou cestou vyrábět zlato; tvrdil, že objevil Umění založení základních přirozených modelů, jež mohou být aplikovány na všechny druhy věd i ve všech oborech umělecké činnosti; zastánce názoru, že systém je vybudovaný na elementárních modelech kombinovaných s modely božskými; dnes jeho Umění chápeme jako 1 z prvních pokusů o vybudování metodického myšlení s využitím diagramů a písemných zápisů

LURIA, IZÁK - žid. kabalista; 1534 - 1572

M

MAHARIŠI, MAHEŠ JOGI - ind. guru; autor techniky trancendent. meditace; narozen roku 1917; dle jeho učení stačí jen malé procento transcendentálně meditujících lidí k tomu, aby zlepšili životní podmínky ve svět; vyzařování z meditujících údajně zabraňuje násilí a nastoluje harmonii; roku 1957 založil mezinárodní meditační společnost; žil delší čas na Západě, kde jeho učení našlo zejména v 60 letech minulého století mnoho následovníků; od roku 1984 žil v Indii a poté se přesídlil do Holandska; mezi jeho žáky bylo i mnoho slavných osobností, př. Clint Eastwood, David Lynch, členové Beatles atd..

MALACHY Z ARMAGHU - Malachiáš, vl. jm. Maelmhaedhoe; irský cisterciácký mnich; 1094 - 1148; roku 1139 vytvořil v Římě seznam 112 (někdy 113) jmen, každé pro jednoho papeže, kteří budou vládnout od toho dne do budoucnosti; předvídá nejen jména, ale i lokace jejich narození, úřad, který budou zastávat, erby a hlavní události v průběhu jejich pontifikátu; poslední papež na seznamu má být "Petr Římský" (Petrus Romanum); stejné jméno měl první papež; svátek mu připadá na 3.10

MANNING, MATTHEW - angl. okultista; narozen 1955; 3 týdny před jeho narozením utrpěla jeho matka silný zásah elektrickým proudem; v 11 letech se u něj začaly projevovat neobyčejné schopnosti; byl středem aktivit poltergeista, díky čemuž byl i vyloučen z internátní školy, neboť v jeho okolí neustále létaly předměty a pohyboval se nábytek; v 16 letech všechno ustalo, ale projevila se u něj schopnost automatického psaní v jazycích, které neovládal př. arabština či řečtina; také je s ním spojováno malování ve stylu starých mistrů jako Albrecht Dürrer, Francesco Goya, Pablo Picasso; roku 1974 viděl v TV Uriho Gellera ohýbat lžičky a zkusil to - úspěch; v 70 letech s Gellerem podroben zkoumání, při němž se i zjistilo, že v jeho přítomnosti vykazují elektronické přístroje nevysvětlitelné chyby; při 1 z pokusů prováděných americkými vědci dokázal např. zabít rakovinové buňky ve skleněné baňce soustředěním a přikládáním rukou; dokázal uklidnit či rozrušit křečky v jiné místnosti pouze tím, že na ně myslel; léč. praxe

MATHERS, SAMUEL LIDDLE MAC-GREGOR - angl. mág a ezoterik; 1854 - 1918; přeložil do ang. celou řadu významných středověkých spisů o magii a kabale; nějakou dobu byl hlavou hermetického řádu zlatého úsvitu

MERLIN - mýtická postava; známá díky artušovským legendám; ve velštině se nazývá Myrddin; nejčastěji byl označován jako prorok, druid, mág; dle jedné legendy měl být synem panny a upíra; poprvé jej ve svých "dějinách britských králů" zmiňuje Geoffrey z Montmouthu roku 1135 v báji o králi Vortigernovi; předobraz má pravděpodobně Merlin v Myrddinovi, jež měl žít kolem 6 století n.l.; ve své době to měl být velmi uznávaný a velmi vlivný věštec, ale po porážce svého krále Gwenddolana v bitvě u Arderydu roku 573 se pomátl na rozumu a utekl do lesa

MESMER, MUDR FRANZ ANTON - rakouský lékař; 1734 - 1815; 1 z prvních průkopníků alternativní medicíny; vynálezce metody živočišného magnetismu; dle jeho názoru je vesmír prodchnut životní silou, při jejímž narušení člověk onemocní; léčení probíhá tak, že přivede k nemocnému proud energie; během léčebného procesu se pacient nachází ve změněném stavu vědomí; užívání magnetu ho přivedlo zejména studiem Paracelsových spisů; magnet Paracelsusu považoval za "krále všech tajemství a neselhávající léčivo"; ve své době byl pro svou metodu často napadán a musel i opustit Vídeň a uchýlit se do Paříže, odkud uprchnul během francouzské revoluce; z Vídně byl opět vyštván jako "jakobín"; založil si lékařskou praxi poblíž Bodanského jezera, kde dožil

MEYRINK, GUSTAV - rak. spisovatel; 1868 - 1932; od roku 1884 žil v Praze; zajímal se o východní vědy, okultismus, historii tajných spolků, řádů a společenství; jeho zřejmě nejslavnějším románem je Golem

MIRANDOLA, GIOVANNI PICODELLA - italský hrabě; filozof, křesť. mág a kabalista; 1463 - 1494; v dobách vlády církevního dogmatu kladl velký důraz na osobní zkušenost člověka; odvážně vyzval církev, jíž chtěl dokázat, že i židovská víra je projevem božího ducha; magii pokládal za nevznešenějšího přírodního vědce vůbec

MOLAY, JACQUES BERNARD DE -  burgundský nižší šlechtic; poslední (23-tí) velmistr řádu templářů; 1243 - 1314; poté co jej zradil papež Klement V, byl 13.10.1307 z příkazu krále Filipa IV Sličného zatčen a poslán před inkviziční soud; důvodem nebylo čarodějnictví, nýbrž fakt, že král Filip IV Sličný dlužil řádu velmi vysokou částku; po dlouholetém vězněn a mučení byl odsouzen za kacířství, čarodějnictví, spolčování s ďáblem a za další ´zločiny´poslán 18.3.1314 k doživotnímu žaláři - poté však ještě ten den své přiznání vynucené mučením odvolal a na rozkaz Filipa ještě ten den upálen; den jeho mučednické smrti se slaví u zednářů, ve kterém měli působit přeživší templáři

MOODY, MUDR RAYMOND A. - americký psycholog a psychiatr; narozen roku 1944; Moody se ve své praxi zabýval studiem zážitků více než 150 lidí, kteří přežili klinickou smrt; zjistil, že jejich zážitky jsou pozoruhodně podobné; dle něj mají zážitky umírajících 9 shodných rysů:

1. slyší bzučivý zvuk

2. cítí klid, pokoj, nic je nebolí

3. mimotělní zážitky - vidí své vlastní tělo jakoby očima další osoby, ale jsou si vědomi své identity

4. procházení tunelem

5. pocit stoupání vzhůru

6. vidí jiné lidi - většinou jde o zemřelé příbuzné

7. setkání s duchovní osobou

8. promítnutí zážitků ze svého života

9. představa návratu v nich vzbuzuje nechuť

napsal knihu "život po životě", kde shrnul své poznatky o klinické smrti - po vydání se kniha stala bestselerem a dodnes se těší popularitě;

MOZART, WOLFGANG AMADEUS -  rakouský hudební skladatel; 1756 - 1791; 1 ze svobodných zednářů; řada jeho děl byla přímo určena k provozování v lóžích; myšlenky svobodných zednářů zpracoval ve své opeře "kouzelná  flétna"

MURPHY, BRIDEY - roku 1952 podstoupila Američanka Virginia Tigheová na radu coloradského obchodníka M. Bernsteina regresi - v něm začala užívat irského dialektu a představila se jako Bridey Murphyová, narozená v County Corku roku 1798; měla být manželkou belfatského právníka a zemřela roku 1864; v průběhu 6 sezení, která byla nahrávána poskytla Bridey mnoho informací - jmenovala i jméno obchodu, které se podařilo vystopovat; v řeči používala archaismy, obvyklé pro tu dobu, popisovala oblíbené písně, mince, dobový nábytek a další; teorie o zfalšování

N

NOSTRADAMUS - vlastním jménem Michel de Nostradame; francouzský lékař a vizionář; 1503 - 1566; z židovské rodiny či měl židovský původ; původně se proslavil jako lékař - především úspěšným zvládáním morových epidemií, které se v Evropě 16 století objevovaly; z dnešního úhlu pohledu užíval racionální a moudrý postu - nejdříve nechal mrtvá těla odklidit - ta dlouhou dobu ležela v domech či na ulicích, protože v lidech budila hrůzu; dále nařídil, aby se v domech náležitě větralo a šel do nich dostatek světla; dbal i na dodržování základních hygienických předpisů (mytí, využívání výhradně čisté vody), což tehdy byla skoro metoda revoluční; rovněž zakázal, aby bylo nemocným pouštěno žilou; za své úspěchy sklidil uznání př. od Kateřiny Medicejské či francouzského krále Karla XI; roku 1537 během morové epidemie zemřela jeho žena a 2 děti, z čehož měl otřes; půl roku se toulal Evropou a došel k poznání, že má věštecké nadání; roku 1547 se znovu oženil a usadil se ve městě Salon; v pracovně svého domu se uchyloval do jakýchsi extatických stavů, v nichž viděl prorocké vize, které si pečlivě zapisoval; prvních 12 proroctví uveřejnil roku 1550 a sklidil úspěch; poté začal až do své smrti zveřejňovat každoročně prorocké sbírky; proroctví zapsána ve 4-verších; nejslavnější dílo je asi Centurion (1555); jeho proroctví jsou dodnes vydávána, ale jejich interpretace je nesmírně složitá, neboť v nich najdeme četné slovní hříčky, hádanky a anagramy, které bez znalosti tehdejších reálií lze jen těžko postihnout; proroctví psal i v 5 různých jazycích - francouzsky, latinsky, řecky, italsky, provensálsky; největší zájem o jeho proroctví nastalo kolem konce milénia, ke kterému se mělo vztahovat děsivé proroctví

stromem Yggdrasil, znázorňující svět; jejich jména jsou Minulost, Přítomnost a Budoucnost

V roce 1999 a sedmi měsících

velký král hrůzy z nebes přijde

k životu navrátí velkého krále Mongolů

bůh války před ním i po něm bude šťasten vládnout.

NYDER, JOHANNES - vl. jm. Johannes de Gamundia; rakouský matematik, astronom, okultista; rok jeho narození není přesně znám; zemřel roku 1442; dominikánský mnich; autor 1 z prvních magických knih (grimoár), která vyšla až po jeho smrti, roku 1480 pod názvem "Formicarius"

O

P

PAPUS - vl. jm. Gérard Encausse; franc. mystik; 1865 - 1916; spoluzakladatel franc. teozof. spol.; svobodný zednář; čelen řádu O.T.O.; blízký přítel myrkýze Guaity; znám jako autor důležitých knih o ezoterice, př. "Základy okultních věd", "kabala"..

PARACELSUS - vl. jm. Phillipus Aureollus Teophrastus Bombastus von Hohenheiem; německý lékař, filozof, hermetik, alchymista; 1493 - 1541; jako Paracelsus se začal označovat sám; znamenalo to, že je výše než Celsus - tehdy všeobecně uznávaný římský lékař; proslulý velkou sebejistotou; z jeho vlastního jména pochází i termín "bombastický" (Bombastus); byl 1 z prvních průkopníků přírodního léčitelství; pokládán za zakladatele moderního lékařství; užíval i praktickou přírodní magii; dlouho před Hahnemannem objevil princip Homeopatie; zastával názor, že tělo a mysl se vzájemně ovlivňují a většinu chorob je tedy možno pokládat za psychosomatické; v mládí hodně cestoval po světě, sbíral zkušenosti z medicíny, ale i ezoterních oborů jako alchymie a magie; na cestách strávil 12 let; přestože studoval na tehdejších věhlasných univerzitách a sám působil jako vyučující, neměl s jejich úrovní nejlepší mínění; dle jeho tvrzení se lékař vyšlý z této univerzity nakonec stejně musí obracet pro radu bylinkářům, čarodějům či vědmám; pro tento postoj byl na mnoha místech stíhán a musel často měnit místa pobytu; dle některých údajů měl vlastnit kámen mudrců, pomocí něhož přeměňoval neušlechtilé kovy ve zlato; autor mnoha knih, které jsou dodnes čteny; oblíben již za svého života

PTOLEMAIOS, KLUADIUS -  též jako Ptolemaeus;  egyptský astrolog a astronom; 90-160n.l.; autor prvního dochovaného katalogu hvězd a mnoha dalších děl; napsal i první dochovanou učebnici astrologie pro laiky Tetrabiblos; jeho dílem je i dodnes používaný systém domů;

PYTHAGORAS ZE SAMU -  řecký filozof, matematik, astronom; 580 - 500 př.n.l.; zakladatel prvních škol, které v určitém smyslu připomínaly dnešní zednářské řády a podobně; doktríny těchto škol byly vázány velmi přísnými pravidly chování; byly pro muže i pro ženy; jakákoliv diskriminace byla zakázána; mezi jeho studenty se nacházeli lidé všech národností, ras i barev, náboženství a finančního či sociálního postavení; studenti tu měli poznávat prostřednictvím studia matematiky, hudby a dalších věd "harmonii světa"; učili i o stěhování duší; mnoho cestoval, dostával se daleko; byl 1 z těch, kteří předpokládali, že střed vesmíru je Slunce a ne Země

R

 

Osobnosti

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek