Místa

ABIEGNUS – mytická hora, z níž vzešli dle legendy rosenkruciáni; je to též název hrobky, v níž je pohřben Christian Rosekreutz – zakladatel řádu rosekruciánů; v některých rosenkr. iniciacích hraje důležitou roli hledání klíče, který hrobku otevře a ten kdo ho najde, odhalí všechna tajemství života a smrti; často ztotožňován s horou Montslavat v Pyrenejích, kde se údajně nachází hrad grálu

ABYSSOS – slovo z řečtiny – i v podobě Abyss; překlad „bezedný, nejhlubší“ či „propast“; v kabale značí hlubokou, tajemnou propast mezi kabalistickými světy, zejména mezi světem Briah a Aciluth; touto propastí musí projít každý, kdo hledá Boha – zde se jeho lidská podstata rozpustí a on se znovu narodí jako dítě abyssu

ADYAR – předměstí indického města Madrásu, který je hlavním sídlem jedné větve teozofické společnosti; její druhá větev má sídlo v Pasadeně

AGARTA – i jako Agharta, Agharti; duchovní středisko světa; mysteriózní město; nejvíce diskutovaná místa, kde se nachází je buď pod Himalájí či v poušti Gobi; na tomto místě se měli sejít mudrci, filozofové a mágové všech kultur a měli zde založit zahradu učenosti a moudrosti; souvisí s teorií duté země; (pozn. Teoriích na možné umístění je spousta a liší se i různé teorie o obyvatelích – od bájné staré rasy až po duchovní mimozemšťany)

AMENTI - staroegyptský výraz pro Usireovo království; zde jsou souzeny duše a určuje se jejich další vtělení na Zemi; poté, co je rozsudek vynesen, klade Hór na misky vah z jedné strany srdce odsouzeného a z druhé strany pštrosí pero spravedlnosti (Maat); posledními soudu předsedal Anubis

ÁSGARD - i jako asgard, azgaard; severská mytologie; sídlo bohů i místo, kde po smrti mohou žít po jejich boku spravedliví; jakási forma ráje; vládne mu Odin a jeho žena Frigg; žijí v síni, která je celá ze stříbra a nazývá se "Valaskjafl";

AŠRAM - též jako ášrám; v sanskrtu znam. "útulek"; termín se užíval pro sídlo mystika, později i pro lokalitu, v níž se nacházelo centrum náb. či ezot. učení - hind či buddh.; v současnosti nejčastěji jako místo setkávání duch. učitele s žáky (pozn. či místo, kde je jakési centrum hind. či buddh. učení; nejčastěji jsem se s ním setkala v józe, př. Střílky - ašrám, mají tam krásnou alej, je to bývalý zámek; nejvíce mě tam zaujaly duchovní schody a obří socha pro obětiny, která se zrovna na mě musela škaredit..)

ATLANTIS - Atlantida; cca 9600 př.n.l.; bájný kontinent (kapitola sama o sobě, na netu je toho obrovské množství, možná někdy dám ze svých zápisků..)

AVALON -  kelts. mytol.; země, v níž žijí bohové a víly; jedná se o jakýsi ráj; "ostrov blažených"; někdy je ztotožňován s Atlantidou; do Avalonu prý odešli někteří keltští kněží po christinianizaci Británie

B

BABYLONIE - s Egyptem a Indií 1 z pravlastí okult. a ezot.; rozkládala se mezi SZ břehy Íránu a Iráku; hl. město Babylon - metropole Malé Asie; okultním místem Babylonie byla především JZ část Chaldea; Chaldejce nazývali Řekové všechny Babyloňany; 1 z nejdůležitějších spisů je Epos o Gilgamešovi; ovládali léčebný magnetismus, vyráběli amulety; měli rozvinutou démonologii, zaklínání démonů, astrálních bytostí; mantická um. (věšt. umění) na vysoké úrovni; proslul je i jejich výklad snů, jímž se Babyloňané zabývali; dodnes jsou na trhu persko - chaldejské snáře

D

DELFY - nacházejí se ve Fókidě na úpatí hory Parnasu; 1 z nejznámějších věštíren antiky; v 8 století př.n.l. tu vznikla Apollónova svatyně - dle starých legend na místě původního chrámu bohyně Gé; největší popularita v době 6 a 7 století př.n.l.; roku 395 vydal císař Teodosinu zákaz uctívání pohanských božstev a osud věštírny byl zpečetěn; kněžky Pýthie

DECHAVAN - sans.; v přkl. "Obydlí bohů"; teosofie pokládá dechavan za místo, kde dochází o očištění a zdokonalení duše mezi smrtí a znovuzrozením

DUAT -  z staroegypt.; místo, kde v nočních hodinách sídlí Slunce; dalo by se to vyložit i jako podsvětí

E

EGYPT -  pokládán za kolébku hermetismu; dle některých teorií jsou egypťané potomky Atlanťanů - př. to tvrdil E. Cayce; v dávných dobách byl nazýván "Khem" (černá země) - odtud jsou odvozeny názvy Alchemie a chemie; až do nalezení Rossetské desky byly veskrze dějiny utajeny; o stáří dějin Egypta se dodnes vedou spory (pozn. starý Egypt je mou láskou už od cca 11 let, takže mám toho přečtené, sepsané a naštudované tolik, že se mi to už v hlavě plete; starověký Egypt byl, je a bude mou láskou; vždy jsem k němu měla silný vztah)

ELEUSIS - město v západní Attice; nalézá se nedaleko od Athén v Aigínském zálivu; zde se konala nejznámější mystéria Antiky;  slavila se každý rok v září na počest bohyně plodnosti a vegetace Deméter; účastníkům mystérií byl slibován věčný život a duch. poznání; co se během oslav dělalo, není až tak jasné - účastníci skládali povinně slib mlčenlivosti; jisté je, že součástí oslav byla hudba, tanec, noční průvody městem; při mystériích se také měly odehrávat  tajemné obřady s posvátným košem, které vedly k extatickým stavům a mystic. poznáním; dle někt. teorií byly během obřadů používány halucinagenní látky, jejichž působením se účastníci dostali do transu

ELYSIUM - elysion; součást podsvětí, do níž se po smrti ubírali duše hrdinů a počestných lidí; analogicky mu odpovídá křesť. ráj; je i součást Ódy na radost (součást deváté symfonie)

F

G

GEHENNA - hebr. výraz pro zatracené - peklo; ale ani o místo, jakož spíše o posmrtný stav; původně jako název místa, údolí v okolí Jeruzaléma; toto údolí bylo umisťováno na Jih od Jeruzaléma a bylo známé tím, že se zde pálili oběti k poctě boha Molocha; šlo tedy o místo charakteristické ohněm a později i červy, kteří se tu živili na mrtvých tělech; později se Gehenna dostala do pomyšlení jako trest pro nespravedlivé, který je fyzicky cítěn a oheň a červy Gehenny byli tedy reálně prožíváni

GLASTONBURY -  J. Anglie; městečko známé díky svým ruinám starého opatství, které se nachází na pahorku poblíž města; v dávných dobách se na pahorku měla nalézat keltská svatyně a i legendární Avalon; dle přívrženců některých novodobých hnutí, a některých Wiccanů je Glastonbury spirituálním a energetickým centrem své víry

GOLGOTA - místo lebky; dle tradice je to místo, kde byla pohřbena Adamova lebka a kde Ježíš přinesl svou oběť na kříži zhotoveném ze stromu života, a symbolizuje tak spásu člověka odpadlého od Boha prostřednictvím stromu poznání

H

CH

I

J

K

KAMALOKA -  V indii se tak nazývá místo, kam se po smrti odebírají zemřelí a kde se jejich já pomalu vytrácí

 

L

LEMURIE -  zaniklý kontinent z dob rané historie země; jeho existence se předpokládala v Indickém oceánu; civilizace vyspělá, která měla zaniknout někdy před 24000 lety

LURDY - též jako Lourdy, Lourdes; již. Francie; dne 11.2.1858 zde měla Bernadette Sourbois, dcera rolníka, vidění; zjevila se jí dívka, později označovaná jako Panna Marie; během 9 z 18 zjeveních, které občas docházelo za obrovského množství přítomných lidí, dostala příkaz, aby kopala v blátivé půdě; tím odkryla pramen, který dodnes teče a dává 123000 l vody denně; voda z tohoto pramene je pokládána za zázračnou a na místo se začali sjíždět lidí, toužící po uzdravení; lékařský úřad v Lourdech všechna vyléčení, k nímž mělo dojít díky zázračnému prameni eviduje a patřičně zkoumá; do dnešní doby jich je kolem 70; nárokující uzdravení od pramene si nárokují další - př. sicilská 17 letá dívka s rakovinou, které lékaři dali 3 měsíce - za několik dní po návratu od pramene byla zdravá a po rakovině ani památky

M

MAGONIA – údajně tajemná země, ze které přijížděli čarodějové na svých vzdušných korábech ukrytých mezi mraky, sklízejí obilí za kvílení vichru a strašném svitu blesků, hbitě ho odvážejí na křídlech prchající bouře do svého dalekého domova; sklizeň prý provádějí v magickém kruhu, aby se k nim nikdo nemohl přiblížit; většina v tomto vidí tvorby „kruhů v obilí od UFO“

MÍSTNOST - posvátná místnost je neustále kosmický střed, jako je tomu př. v chrámech, týpí, kostelích, stanových chýších a pod.; místo, kde se nebe dotýká země a je možná vzájemná komunikace; místnosti symbolizuje jednotlivce s okny do vnějšího světa a dveřmi přechodu do jiných sfér; zcela uzavřená místnost zobrazuje panenství; užívána v iniciačních obřadech

MLAT - posvátné místo, kde se odděluje životodárné zrno od klasů; ztělesňuje úrodnost země

MLHA - stav omylu a zmatení; mysterijní náboženství používají symboliku mlhy při iniciaci; duše musí projít z temnoty a zmatení mlhy do jasného světla osvícení; magické místo, kde se střetávají s vílami

MOST - spojení mezi nebem a zemí; spojení mezi jednou a druhou vrstvou (sférou); sjednocení člověka s božstvím; užíván v obřadech přechodu; v původním stavu, ve zlatém věku, mohl člověk libovolně sem a tam, protože neexistovala smrt - po mostě se nyní dá přejít jen po smrti; v mystickém sjednocení nebo při iniciačních obřadech; přecházejí po něm solární hrdinové; překročení nebezpečného mostu prokazuje, že jste duch a vracíte se do ztraceného ráje; most mezi tímto a oním světem může být symbolizován i jako duha, drak, nebeský had; spojen s představou úzké brány a žebříku s mečovitými příčlemi apod.; 2 břehy řeky, kterou je třeba přejít po mostě, představuje 2 světy - smrtelníků a smrti, nesmrtelných a života, ze smrti do nesmrtelnosti, z neskutečného do skutečnosti; úzké mosty tvořené břitem nože nebo meče ztělesňují nepatrnou vzdálenost mezi protiklady, bezrozměrnost ve sféře nadpřirozena a cesty, které jsou nepřístupné běžné tělesné zkušenosti a smyslům, cesty, které jsou dosažitelné překročením hmotné sféry myšlením a duchem, jak je tomu v upanišadách či legendách o svatém grál; most v Islámu je užší než vlas; lehkost a rychlost, symboly moudrosti a inteligence, umožňuje člověku, aby most přešel rychle a bezpečně, zatímco  pod těžkopádnými, nevědomými a pošetilými se most prolomí a zřítí do pekla nebo do místa k nestvůrám; nebezpečný most je i cestou k osvícení, vítězství nad smrtí a k oddělení ve sféře rozlišovaní; íránský sonvat odděluje oba světy a duše po něm musí přejít - vede k hoře soudu a je střežen 2 psy; symbolika mostu zahrnuje člověka jako prostředníka, v centrálním nebo axiálním postavení mezi nebem a zemí, tedy nejvyššího kněze a tlumočníka

MU - bájný kontinent

O

OCEÁN - původní vody; chaos, betvarost; hmotná existence; zdroj veškerého života; souhrn všech možností jevového světa; bezednost; Anima mundi, Velká Matka; moře života; hind.: kosmický oceán je ležící Višnu, jenž spí na stočeném hadu spočívající na vodách, oceán je i symbolizován kameny, které vymezují védský oltář; islám.: nekonečná boží moudrost, 2 moře- jedno sladké a svěží (vědění ezoterické) a druhé slané a hořké (vědění obecně srozumitelné) jsou nebe a země či dolní a horní vody, které byly původně mořem jedním; sumer.-semit.: Akkadové spojovali původní vody s moudrostí, veškerý život vznikl ze sladkých vod (Apsu) a ze slaných vod (Tiámat) - symbolizovala moc vod, ženský princip a slepé síly chaosu; tao.: ztotožňován s tao, jež je původní a nevyčerpatelné

OLYMP -  pohoří v Řecku; sídlo Olympských bohů

OPATSTVÍ THELEMA - název se poprvé objevil v díle Francoise Rabelaise "Gargantua a Pantagruel"; označuje místo postavené Gargantuou, kde lidé žijí v úplné svobodě a jejich jediným přikázáním je "Dělej si, co sám chceš"; v tomto díle našel inspiraci i A. Crowley, které své vlastní opatství Thelema vybudoval nedaleko sicilského města Cefalu - s příznivci tu žil dle svého zákona Thelema; roku 1923 byl Crowley z Itálie úředně vypovězen; po jeho odchodu opatství fungovalo do roku 1925

OSTROV - ambivalentní symbol; místo izolace a osamělosti; místo záchrany a jistoty před mořem chaosu; začarované ostrovy symbolizují ráj, sídlo blažených a keltský zelený ostrov

P

PEKLO - původně mělo jít o místo stvořené Bohem pro anděly, kteří se přidali k Luciferově vzpouře a byli svrženi z nebes; později se do něj dostali křesťané, kteří zemřou obtíženi hříchem (lupiči, vrazi, smilníci, podvodníci a i všichni, kdo nepatří ke křesťanům); dle středověkých představ se peklo nacházelo 324,5 mil pod povrchem země (polovina průměru země); napomohlo i barvité líčení pekla ranných kazatelů;

Místa

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek