Ďábel

   slovo Ďábel pochází z řeckého "Diabolus" - "ten, který pomlouvá, obviňuje", v hebrejském významu "Žalobce, protivník". Ztotožňován se Satanem a Luciferem. Ďábel jako biblická postava provází Bibli od Genesis až po Zjevení.

   Dle Bible byl Ďábel jedním z nejvýše postavených andělů, kteří stáli před Bohem. Jednoho dne se ale rozhodl, že chce být jako Bůh - Izajáš 14:12-15:

  • Bible, ekumenický překlad z r. 1985 "Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci si říkal: ´Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.´ Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!"
  • Bible Svědků Jehovových z r. 2000  "Jak jen jsi spadl z nebe, ty zářící, synu úsvitu! Jak jsi byl podťat k zemi, ty, který jsi ochromoval národy! Pokud jde o tebe, ty sis řekl v srdci: ´Vystoupím do nebes. Svůj trůn pozvednu nad Boží hvězdy a posadím se na Horu setkávání v nejodlehlejších severních končinách. Vystoupím nad oblačné výšiny, připodobním se k Nejvyššímu.´ Dolů do Šeolu však budeš vnesen, do nejodlehlejších končin jámy."
  • Bible, králický překlad z r. 1957  "Jakž to, že jsi spadl z nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. Však ty jsi říkával v srdci svém: ´Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře schromáždění k straně půlnoční.Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.´ A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy.

   V Job 1:6-12 v příběhu o Jobovi je popisován jako žalobce bratří, který se osočuje.

   Zmínka i ve Zjevení 12:10-12.

   V Jan 8:44 se píše "Váš otec je Ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží."

   V Bibli je ďábel ten, kdo svedl člověka k hříchu a tak postavil zeď hříchu mezi člověkem a Bohem. Zeď odstranil Ježíš Kristus, když jako jediný člověk, který se nedopustil hříchu (Židům 4:15), měl od Boha Otce moc vzít všechny hříchy světa a zaplatit za ně smrtí na kříži. Tím Ďábla porazil.

   V Knize "Přišel osvobodit zajaté" od rebeky Brown, kterou sepsala ve spolupráci s bývalou členkou satanistické sekty, se píše, že Satanisté věří, že Ďábel porazil Ježíše na kříži tím, že ho zabil.

   V Bibli v knize Zjevení 20 se říká, že při druhém návratu Ježíše Krista bude Satan (kde tu oslovován Ďábel a Satan) na 1000 let spoután a po 1000 letech opět propuštěn, aby oklamal národy, ale jen na krátký čas. Nakonec bude vhozen do "Hořícího jezera" i se svýma andělama.

  • Juda 9 - Přel se o tělo Mojžíše
  • 1.Timoteova 3:7; 2. Timoteova 2:26 - prokazoval, že má moc lidi chytat do léčky
  • Jan 8:44 a 13:2; Skutky 13:6 a 10 - falešní vůdcové; Jidáš a Bar-jez jako své děti
  • Skutky 10:38 - ničil lidi tak, že se jim nedalo pomoci
  • Zjevení 2:10 - spravedlivý do vězení
  • Hebrejcům 2:14 - předčasná smrt
  • Hariman, Antikrist, bibl. Satan

   Někdy je použito množné číslo, Ďáblové, označované povětšinou na démony, čerty, nepohodlné lidi.

 

Sepsáno pomocí vlastních zápisků pravděpodobně z Wikipedia CZ a EN, přidán králický, ekumenický a jehovistický překlad Biblí Izajáše a diskuzní forum o náboženstvích.